Cele SIR

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

 I. Cel główny SIR

Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

II. Cele szczegółowe SIR

  1. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne
    i partnerstwa na rzecz innowacji.

III. Zadania SIR

L.p. Zadania Szczegółowy sposób realizacji
1. Identyfikowanie partnerów do współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych Opracowanie i uruchomienie, poprzez stronę internetową, systemu rejestracji potencjalnych partnerów SIR.
Wyszukiwanie instytucji, przedsiębiorców, grup producentów, klastrów, LGD, NGO, itp. zajmujących się rolnictwem, leśnictwem, gospodarką żywnościową
i rozwojem obszarów wiejskich (np. wśród partnerów KSOW oraz WODR), kontakty bezpośrednie, spotkania, szkolenia, konferencje, itp.
Nawiązywanie współpracy z uczelniami wyższymi oraz instytucjami badawczymi zajmującymi się tematyką związaną z rolnictwem, leśnictwem, gospodarką żywnościową i rozwojem obszarów wiejskich (kontakty bezpośrednie, spotkania, szkolenia, konferencje, itp.).
Określenie stopnia zainteresowania współpracą w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych, podejmowanych działań w zakresie innowacji, obszaru zainteresowania współpracą we wdrażaniu innowacji wśród ww. podmiotów.
2. Rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat sposobu współpracy w projektach naukowo-badawczych Utworzenie oraz aktualizacja bazy danych zawierającej informację nt. prowadzonych przez partnerów SIR prac badawczych oraz dobrych praktyk
w zakresie innowacji (baza dostępna poprzez stronę internetową SIR).
Utworzenie na stronie internetowej SIR narzędzia ułatwiającego wyszukiwanie pomysłów/projektów dotyczących konkretnej dziedziny oraz łączenie potencjalnych partnerów.
Przekazywanie informacji nt. prowadzonych projektów naukowo-badawczych oraz możliwości współpracy na spotkaniach, szkoleniach, konferencjach, itp., a także umieszczanie informacji w publikacjach, ulotkach, newsletterze.
3. Opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania projektów współpracy i prowadzenie bazy projektów Opracowanie regulaminu tworzenia pracy Grup zadaniowych i operacyjnych.
Opracowanie poradnika metodycznego dla brokerów i doradców.
Prowadzenie bazy danych i bazy projektów poświęconych Grupom zadaniowym i operacyjnym.
Przeprowadzenie spotkań/szkoleń/warsztatów dla brokerów i pracowników SIR.
4. Współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i organizacjami na rzecz innowacji oraz Europejską Siecią na rzecz Innowacji Nawiązanie kontaktu z przedstawicielami podmiotów działających na rzecz innowacji na poziomie międzynarodowym oraz zawarcie stosowych porozumień o współpracy w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Umożliwianie nawiązywania kontaktów pomiędzy pracownikami naukowymi
a praktykami sektora rolno-spożywczego
Udział przedstawicieli SIR w międzynarodowych spotkaniach dotyczących EPI, wymiana wiedzy i doświadczeń  z przedstawicielami innych krajów.
5. Prowadzenie  działań informacyjno-aktywizujących i inicjowanie współdziałania m.in. wśród rolników, przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych, doradców, itp. Organizacja spotkań, szkoleń, konferencji na szczeblu wojewódzkim
i krajowym mających na celu przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej koncepcji funkcjonowania SIR oraz możliwości finansowania innowacyjnych  rozwiązań
Utworzenie narzędzia na stronie internetowej SIR umożliwiającego zarówno komunikację pomiędzy poszczególnymi partnerami SIR, jak i aktywne poszukiwanie partnerów.
Udział przedstawiciela SIR w Grupie Tematycznej ds. Innowacji w Rolnictwie przy Grupie Roboczej KSOW na poziomie krajowym.
Powołanie Grup zadaniowych oraz uczestnictwo w pracach Grupy przedstawiciela SIR/CDR/WODR.
6. Doradztwo i pomoc w tworzeniu            i organizacji Grup operacyjnych na rzecz innowacji Identyfikacja potencjalnych partnerów w obszarze działania brokera.
Stałe monitorowanie baz danych zawierających m.in. dobre praktyki
w zakresie innowacji w rolnictwie, projekty naukowo-badawcze.
Aktywne łączenie ze sobą partnerów z różnych środowisk.
Pomoc w tworzeniu i organizacji Grup operacyjnych oraz zapewnienie dobrej komunikacji pomiędzy wszystkimi partnerami.
7. Doradztwo i pomoc w opracowaniu projektów przez Grupy operacyjne  i partnerstwa na rzecz innowacji Inicjowanie powstawania Grup operacyjnych oraz pomoc pod względem formalno-prawnym.
Pomoc doradcza w przygotowaniu projektu planu operacyjnego dla Grupy oraz planu biznesowego operacji.
Stałe monitorowanie pracy Grupy operacyjnej.
8. Upowszechnianie wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich, dobrych praktyk oraz efektów prac Grup operacyjnych Organizacja konferencji, spotkań, szkoleń, itp. mających na celu przekazanie wiedzy oraz informacji nt. innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, dobrych praktyk i efektów pracy Grup operacyjnych.

 

Utworzenie Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji (EPI) stanowi istotny krok w kierunku transferu nauki do praktyki, jak
i praktyki do nauki. Wdrażanie EPI ma także na celu stworzenie elastycznego  i otwartego systemu dla tworzenia różnorodnych grup operacyjnych, których główną cechą jest innowacyjne podejście do stworzenia innowacyjnych rozwiązań na rzecz ogólnorozumianego rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach prowadzenia i obsługi Sieci w Centrum Doradztwa Rolniczego zostanie wyodrębniona komórka organizacyjna ds. innowacji w rolnictwie (dział) oraz jej odpowiedniki  na poziomie wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (WODR). Istotną rolę w tworzeniu Sieci będzie pełnić „broker” usytuowany zarówno w Centrum Doradztwa Rolniczego, jak i  WORD. Rolą brokera będzie identyfikacja partnerów Sieci, którzy mogą/chcą działać na rzecz innowacji w obszarze rolnictwa, leśnictwa, produkcji żywności oraz na obszarach wiejskich.

Innowacja na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich  jest horyzontalnym priorytetem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [Źródło: CDR Brwinów].