Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna: “Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie pasiecznym”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje zrealizować operację „Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie pasiecznym” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie,

Termin realizacji operacji: kwiecień – grudzień 2021,

Forma realizacji operacji: minipasieka pokazowa, warsztaty, filmy krótkometrażowe.

Liczba uczestników: 30(pszczelarze, osoby zawodowo i hobbystycznie zajmujące się prowadzeniem pasiek o różnej skali produkcji z terenu województwa opolskiego, osoby zainteresowane tematyką, członkowie kół pszczelarskich)

Cel: Operacja ma na celu wspieranie i rozwój pszczelarstwa oraz podnoszenie świadomości producentów rolnych na temat zagrożenia bioróżnorodności, ginięcia owadów zapylających, a w szczególności pszczoły miodnej. Propagując innowacyjne technologie należy podnieść poziom wiedzy i świadomość osób związanych z pszczelarstwem. Ważnym aspektem staje się zainteresowanie nowych osób tematem pszczelarstwa, pokazując proces zakładania pasieki „w nowym stylu” i dając wskazówki odnośnie opieki nad pszczołami. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na potrzeby realizacji filmów i warsztatów założy własną pasiekę pokazową, kupując 3 ule wraz z rodzinami pszczelimi. Zakup będzie się składał z 2-óch nowoczesnych uli, przy których praca opiera się na tradycyjnych metodach pasiecznych, jednocześnie redukując nakład wykonywanych czynności oraz 1 ula demonstracyjnego, wyposażony w szklane ściany umożliwiając obserwację bez konieczności otwierania gniazda, zapewniając podgląd naturalnego zachowania się pszczół podczas ich pracy. Ul demonstracyjny jest idealnym narzędziem do przeprowadzania warsztatów i nagrywania materiałów filmowych. Wraz z ulami nastąpi zakup innowacyjnych urządzeń tj. waga, czujnik pomiarowy do ula itp. oraz akcesoriów niezbędnych do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem warsztatów, pokazów, nagrań. Operacja stworzy możliwość organizacji własnych przedsięwzięć oraz przygotowywanie materiałów edukacyjnych bez wariantu wyjazdów do gospodarstw pasiecznych, które często nie są gotowe na stworzenie warunków do takiej pracy.  Mini pasieka umożliwi prowadzenie obserwacji, dokonywania odczytów i stałego monitorowania pracy pszczół w ulu, a w dalszej kolejności pozwoli na transfer wiedzy pomiędzy pszczelarzami, rolnikami oraz specjalistami z dziedziny pszczelarstwa. Filmy krótkometrażowe pokażą innowacyjne rozwiązana podczas całego sezonu pszczelarskiego, będą stanowiły materiał dydaktyczny podczas warsztatów oraz będą dostępne dla zainteresowanych poprzez umieszczenie ich na stronie www Ośrodka.

Dodatkowych informacji udziela: Ewelina Stalska, tel. 77/4437127 ewelina.stalska@oodr.pl