V posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW

W dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się piąte posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW, któremu przewodniczył Dyrektor Biura Pomocy Technicznej Pan Krzysztof Rodzik, w zastępstwie za Pana Ryszarda Zarudzkiego, wiceministra rolnictwa. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów województw oraz partnerów sieci.

Grupa Robocza ds. KSOW przyjęła protokół z czwartego posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW z dnia 20 grudnia 2016 r. Po czym przedstawiciel Jednostki Centralnej KSOW – Pan Krzysztof Kwiatkowski z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przedstawił Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 za rok 2016.

Grupa Robocza ds. KSOW pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 za rok 2016.

Następnie Pan Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował propozycję zmiany dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017.

Przedstawiciele grup tematycznych przedstawili opinie poszczególnych grup na temat zmiany Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie ich kompetencji:

  • Henryk Skórnicki, Przewodniczący Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
  • Witold Magryś, Przewodniczący Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER

Pierwszą część posiedzenia zamknęła dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 z wyłączeniem działania 8 Plan Komunikacyjny, które zakończyło się przyjęciem uchwały.

W drugiej części spotkania przedstawiciel Biura Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan  Ryszard Kogut przedstawił syntetyczną informację na temat środków zaplanowanych do wydatkowania w 2017 r. w ramach KSOW (na podstawie projektu Planu operacyjnego na lata 2016-2017).

Po krótkiej dyskusji głos zabrał Pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zwracając się do uczestników wiceminister Ryszard Zarudzki zwrócił uwagę na kilka kwestii, w tym kwestię Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, pracę ministerstwa nad wieloma działaniami, w tym w szczególności nad działaniem Współpraca. (…)

Dwuletni Plan operacyjny KSOW na lata 2016-2017 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny):

PO_2016-2017_bez_PK_26_06_2017

źródło: www.ksow.pl