Zakup zwierząt w operacjach działania „Współpraca”.

 

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w § 5 ust. 5 pkt 6 określa się, że do kosztów badań można zaliczyć koszty zakupu środków produkcji i usług rolniczych, ponoszone w związku z prowadzeniem badań.

Jednocześnie w § 5 ust. 1 tego rozporządzenia określa się, że kwalifikowalne są koszty uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Jednakże jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z przepisami art. 45 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zakup zwierząt nie kwalifikuje się do wsparcia poza wsparciem dostępnym w ramach przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b przytoczonego rozporządzenia nr 1305.

W naszej opinii, możliwe byłoby uzasadnione kupno zwierząt, ale tylko w przypadku gdyby służyły one faktycznie do przeprowadzenia badań i nie podlegałyby sprzedaży czyli standardowej produkcji rynkowej, tylko np. byłyby ubijane i badane.

Ponadto, niezależnie od sposobu postrzegania zwierząt hodowlanych nie zaliczają się one do środków produkcji (np. zgodnie z systematyką GUS), a tylko takie możliwe są do współfinansowania w ramach § 5 ust. 5 pkt 6 rozporządzenia dla dz. „Współpraca”.

Poniższy opis planowanej operacji jest bardzo pobieżny i nie pozwala na jego głębszą analizę, jednakże można zauważyć, że w ramach tej operacji planowany jest po prostu zakup stada bądź wymiana tego stada. Nie jest to dobry kierunek do realizacji operacji w ramach przedmiotowego działania. Jak rozumiemy, bez przystąpienia do realizacji operacji w ramach działania „Współpraca, rolnicy nie podjęliby się zakupu trzody chlewnej ewentualnie zaprzestaliby produkcji?

W naszej opinii, na podstawie przedstawionych informacji, zakup stada podstawowego zwierząt nie będzie kosztem kwalifikowalnym w ramach żadnej z kategorii kosztów, określonych w rozporządzeniu MRiRW dla działania „Współpraca”.

Co do drugiego pytania, to nie ma żadnych przeciwwskazań, aby rolnik, będący członkiem grupy producentów rolnych, był także członkiem grupy, która będzie realizowała operacje w ramach dz. „Współpraca”.