Komunikat w sprawie II naboru M16 Współpraca.

Szanowni Państwo,

przekazujemy  bardzo ważną informację dla potencjalnych wnioskodawców II naboru wniosków do działania M16 Współpraca, tworzących Grupy Operacyjne.

  • planowana jest zmiana rozporządzenia wykonawczego dla działania M16 Współpraca, która będzie miała charakter głównie porządkowy oraz dostosowujący obecne brzmienie rozporządzenia do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
    i nauce (Dz.U. poz. 1668) (ustawa), która weszła w życie z dniem 1 października br.,
  • w odniesieniu do możliwości kwalifikowania kosztów wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących badania w ramach operacji na podstawie umów cywilnoprawnych w ramach trwającego obecnie naboru, zostanie w powyższej zmianie wprowadzone doprecyzowanie aby było jasne, iż koszty związane z zawarciem umów cywilnoprawnych mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowalnych. W przypadku, gdy będzie istniała potrzeba poniesienia przez grupy operacyjne kosztów wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych, powinny one zostać zaplanowane we wniosku o przyznanie pomocy (aktualny nabór),
  • zgodnie z art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) (ustawa wprowadzająca), utraciły moc przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) (ustawa uchylana). Ustawa uchylana stanowiła podstawę do wydania rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. poz. 2063), będącego punktem odniesienia do określenia poziomu kwalifikowalności kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących badania w ramach operacji objętej działaniem „Współpraca”. W związku
    z powyższym, istnieje konieczność uporządkowania kwestii określenia limitu kwalifikowalności kosztów tych wynagrodzeń. Zatem za punkt odniesienia do określania tego limitu przyjmuje się 1,5 krotności stawki wskazanej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, tj. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1838),
  • w odniesieniu do definicji jednostki naukowej, która funkcjonuje w ramach obowiązującego brzmienia rozporządzenia wykonawczego dla działania M16 Współpraca, zmiana przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki nie zakłada zawężenia katalogu podmiotów, których udział w grupie operacyjnej podlega ocenie. Tak więc pojęcie jednostki naukowej zawarte w obecnym brzmieniu rozporządzenia wykonawczego dla działania M16 Współpraca, zostanie zastąpione katalogiem podmiotów określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), który to katalog pokrywa się w znakomitej większości z nieobowiązującą już definicją jednostki naukowej.

Do czasu zmiany rozporządzenia wykonawczego dla działania M16 Współpraca należy posiłkować się przepisami art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668) oraz podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, o ile ich działalność naukowa obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe.