Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Innowacyjne rozwiązania techniczne zapobiegające zmianom klimatu- racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym i ograniczanie strat azotu w produkcji rolniczej”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje publikacje broszury i e-broszury pn. „Innowacyjne rozwiązania techniczne zapobiegające zmianom klimatu-  racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym i ograniczanie strat azotu w produkcji rolniczej”

 

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: listopad- grudzień 2020 r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 15 000,00 zł

Forma realizacji operacji:  broszura, e-broszura

Nakład: 500 sztuk

Odbiorcy: Broszury zostaną rozdystrybuowane do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, które przekażą je rolnikom, osobom zainteresowanym tematem, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz Urzędom Gmin. Dystrybucja odbywać się także będzie na stoiskach promocyjnych organizowanych przez Ośrodek oraz szkoleniach i konferencjach o ile sytuacja epidemiologiczna ulegnie zmianie

Cel: Projekt ma na celu podnoszenia wiedzy w zakresie prawa wodnego, szczególnie procedur uzyskiwania zgód wodnoprawnych dla rolnictwa; stwarzanie optymalnych warunków glebowo-wodnych w produkcji rolniczej wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, związanych z wykorzystaniem systemów nawadniających w gospodarstwie rolnym w ograniczaniu deficytu wody z możliwością dofinansowania. Broszura, e-broszura ma na celu przekazanie innowacyjnej wiedzy i informacji na temat wyzwań środowiskowych wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącej wprowadzanych Dyrektyw środowiskowych tj: Programu azotanowego, Dyrektywy NEC i BAT oraz zapobiegania emisji fosforu. Z uwagi na zanieczyszczenie wód, będących skutkiem działalności rolniczej należy wskazać rolnikom i doradcom właściwe, zgodne z obecnymi przepisami, nowatorskie zabiegi rolnicze oraz dbałość o zasoby wodne, w tym wody gruntowe jak i powierzchniowe. Broszura rozpropagowana  zostanie dla osób (rolników, doradców rolniczych, mieszkańców obszarów wiejskich, osób zainteresowanych tematem) w celu pokazania innowacyjnych metod ochrony wód i gleb zgodnie z nowymi przepisami . Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich to operacja, której założeniem jest uświadamianie mieszkańców obszarów wiejskich o procedurach rolniczego wykorzystania nawozów, w tym dawek i równomierności ich rozprowadzania, które zapewniają ograniczenie strat substancji odżywczych do wody na dopuszczalnym poziomie. Gospodarstwo jest zatem traktowane jako istotne punktowe źródło zanieczyszczenia wód. Dbałość o jakość wód gruntowych poprzez racjonalne zarządzanie składnikami pokarmowymi na poziomie gospodarstwa rolnego ma zasadnicze znaczenie w redukcji emisji zanieczyszczeń związkami biogennymi do wód. Projekt skierowany jest głównie do osób związanych bezpośrednio z produkcją rolniczą oraz  zainteresowanych wspólnymi inicjatywami, mających na celu wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Dodatkowych informacji udziela: Joanna Palij tel. 77/44 37 130 joanna.palij@oodr.pl