Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Nowoczesna produkcja mleka”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje publikacje broszury i e-broszury pn. „Nowoczesna produkcja mleka”

 

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: listopad- grudzień 2020 r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 14 000,00 zł

Forma realizacji operacji:  broszura, e-broszura

Nakład: 250 sztuk

Odbiorcy: Broszury zostaną rozdystrybuowane do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, które przekażą je rolnikom, osobom zainteresowanym tematem, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz Urzędom Gmin. Broszura ukaże się także w formie e-broszury na stronie internetowej Ośrodka www.oodr.pl Dystrybucja odbywać się także będzie na stoiskach promocyjnych organizowanych przez Ośrodek oraz szkoleniach i konferencjach o ile sytuacja epidemiologiczna ulegnie zmianie

Cel: Operacja ma na celu umożliwienie osobom zainteresowanym daną tematyką umożliwiając zapoznania się z opinia ekspertów bydła mlecznego w danej dziedzinie. Przyczyni się także do promowania wśród mieszkańców obszarów wiejskich najnowszych metod chowu i hodowli bydła mlecznego a także wdrażania do praktyki najnowszych wyników badań naukowych. Dostarczenie w ramach broszury i e-broszury wiedzy i umiejętności  na rzecz innowacji co pozwoli na ściślejszą współpracę między różnymi instytucjami i skuteczny transfer wiedzy i innowacji na obszarach wiejskich.   Producenci, po zapoznaniu się z broszurą/e-broszurą pogłębiają swoją wiedzę, korzystając z dostępnych materiałów . Edukacja i wymiana wiedzy pozwala im na wdrażanie innowacji w gospodarstwach oraz prowadzenie bardziej rentownej i efektywnej produkcji zwierzęcej.

Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Mazurek tel. 77/44 37 129 katarzyna.mazurek@oodr.pl