Realizacja operacji pn.: „Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka w województwie opolskim”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zaprasza na szkolenie on-line w formie wideokonferencji w ramach realizacji operacji pn.:
„Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka w województwie opolskim”,
w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021
w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów. 

Termin realizacji operacji: 04.12.2020 r.

Forma realizacji operacji: Szkolenie on-line w formie wideokonferencji.

Cel, przedmiot i temat operacji: Celem projektu jest przedstawienie i oswojenie producentów rolnych z Programem dla Polskiego Ziemniaka MRiRW, który ma na celu gruntowną restrukturyzację branży poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości rynkowych
i fitosanitarnych jak również wsparcie producentów poprzez promocję polskich produktów żywnościowych.

Grupa docelowa: Producenci ziemniaka lub zamierzający podjąć taką produkcję
oraz przedstawiciele podmiotów doradczych na terenie województwa opolskiego.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA: Karta-zgłoszenia-uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. 

Karty zgłoszenia  proszę  wysyłać mailowo na adres: agrotechnika@oodr.pl.

Dodatkowych informacji udziela: Kamila Niedzielska, tel.77 4437128