Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna broszura i e-broszura pn. „Chów i hodowla trzody chlewnej- innowacyjne gospodarstwo produkcyjne”

 

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje publikacje broszury i e-broszury pn. „Chów i hodowla trzody chlewnej- innowacyjne gospodarstwo produkcyjne”

 

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: listopad- grudzień 2020 r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 13 000,00 zł

Forma realizacji operacji:  broszura/ e-broszura

Nakład: 250 sztuk

Odbiorcy: Broszury zostaną rozdystrybuowane do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, które przekażą je rolnikom, osobom zainteresowanym tematem, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz Urzędom Gmin. Broszura ukaże się także w formie e-broszury na stronie internetowej Ośrodka www.oodr.pl Dystrybucja odbywać się także będzie na stoiskach promocyjnych organizowanych przez Ośrodek oraz szkoleniach i konferencjach o ile sytuacja epidemiologiczna ulegnie zmianie

Cel: Operacja ma na celu umożliwienie osobom zainteresowanym daną tematyką umożliwiając zapoznania się z opinia ekspertów hodowców trzody chlewnej w danej dziedzinie. Broszura pozwoli na podniesienie świadomości producentów odnośnie innowacyjnych metod prowadzenia gospodarstwa hodującego trzodę chlewną, a także możliwości zwiększenia ekonomiczności owego gospodarstwa. Producenci będą mogli zapoznać się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi, które mają decydujący wpływ na jakość wyprodukowanego surowca poprzez przedstawienie danej tematyki przez  przedstawicieli świata nauki, firm działających w sferze produkcji zwierzęcej, a także instytucji  i organizacji odpowiedzialnych za rozwój produkcji zwierzęcej.

Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Mazurek tel. 77/44 37 129 katarzyna.mazurek@oodr.pl