Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pt.: “Dbamy o nasze środowisko – działania na rzecz ochrony środowiska na poziomie gospodarstwa”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje konferencję on-line;

Tytuł operacji; Dbamy o nasze środowisko – działania na rzecz ochrony środowiska na poziomie gospodarstwa

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: 11.03.2021 r.

Cel, przedmiot i temat operacji; Głównym celem zadania będzie rozwój wiedzy i świadomości rolników na temat produkcji rolnej, która w coraz większym stopniu musi uwzględniać działania prośrodowiskowe. Ochrona środowiska to podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Przedstawienie innowacyjnych działań związanych z ochroną środowiska tj.( wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii w kierunku ochrony powietrza, gleb i wód, kształtowania krajobrazu, zapobiegania zmianom klimatu oraz ochrony zdrowia ludzi i zwierząt), przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia szkód, bądź zachęcające do efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Forma realizacji operacji; konferencja on-line

Grupa docelowa; mieszkańcy województwa opolskiego,  rolnicy i producenci rolni, doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, przedstawiciele samorządów i nauki.

Dodatkowych informacji udziela: Patrycja Borkowska tel.774437138

Karty zgłoszenia  proszę  wysyłać mailowo na adres: patrycja.borkowska@oodr.pl, renata.huk@oodr.pl