Cykl spotkań w ramach operacji pn.: „Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)”

 

Podejmując działania w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie przeprowadził cykl spotkań w ramach operacji: „Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Operację zrealizowano przeprowadzając cykl spotkań tematycznych na terenie powiatów: brzeski – 11.02.2021, prudnicki – 12.02.2021, nyski – 18.02.2021, kluczborski – 19.02.2021, opolski – 28.01.2021, kędzierzyńsko-kozielski – 04.02.2021, namysłowski – 05.02.2021. W spotkaniach uczestniczyło ponad 120 uczestników. Operacja objęła również opublikowanie diagnostycznego i nowatorskiego “Raportu z zawiązania i prac Lokalnego Partnerstwa ds. Wody powiatu krapkowickiego”.

Celem operacji jest aktywizacja i integracja środowisk lokalnych, aby utworzyć nowoczesne formy współpracy, jakimi są lokalne partnerstwa ds. wody, zajmujące się gospodarką wodną danego obszaru. Spotkania tematyczne pozwoliły na pozyskanie wiedzy o koncepcji i roli lokalnych partnerstw wodnych oraz podniesienie świadomości nt. suszy i sposobów minimalizowania jej skutków, zapotrzebowania na wodę dla produkcji rolniczej oraz norm prawnych w zakresie prawa wodnego w funkcjonowaniu spółek wodnych. Opublikowanie diagnostycznego i nowatorskiego “Raportu z zawiązania i prac Lokalnego Partnerstwa ds. Wody powiatu krapkowickiego” ułatwi transfer wiedzy w celu  właściwego przeprowadzenia diagnozy gospodarki wodnej, będącej podstawą podejmowanych działań przyszłych partnerstw.