Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. ” Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich – konopie włókniste”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje wyjazd studyjny pn. ” Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich – konopie włókniste”.

 

Miejsce realizacji operacji: woj. wielkopolskie

Termin realizacji operacji: 18 lipiec 2020 r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 14 000,00 zł

Forma realizacji operacji: wyjazd studyjny

Liczba uczestników: 25

Grupa docelowa: rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów,  doradcy rolni, przedsiębiorcy, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego.

Cel: Celem operacji jest podniesienie wiedzy w zakresie uprawy i wspólnego rozwiązywania problemów związanych z uprawą, przetwórstwem i zbytem konopi. Operacja wiąże się bezpośrednio z tematami:  Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie. Celem operacji jest podniesienie wiedzy uczestników w zakresie  innowacyjnych metod produkcji w małych gospodarstwach rolnych a także stymulowanie współpracy w tym obszarze.

Dodatkowych informacji udziela: Ewa Klekot,  tel. 77/44 37 145 ewa.klekot@oodr.pl