Spotkania tematyczne dla kooperantów lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – dobre praktyki w gospodarce wodnej

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zrealizował cykl spotkań online w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dla kooperantów lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – dobre praktyki w gospodarce wodnej” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

Miejscem realizacji operacji było woj. opolskie – powiaty: opolski, kędzierzyńsko-kozielski, namysłowski, brzeski, prudnicki, nyski, kluczborski, strzelecki, głubczycki, oleski

Termin realizacji operacji:

11.03.2021         powiat głubczycki, koordynacja: Renata Wojas

12.03.2021         powiat namysłowski, koordynacja: Joanna Palij

18.03.2021         powiat strzelecki, koordynacja: Kamila Niedzielska

19.03.2021         powiat oleski, koordynacja: Renata Wojas

15.04.2021        powiat opolski, koordynacja: Kamila Niedzielska

16.04.2021        powiat prudnicki, koordynacja: Renata Wojas

22.04.2021         powiat brzeski, koordynacja: Joanna Palij

23.04.2021         powiat kędzierzyńsko-kozielski, koordynacja: Kamila Niedzielska

13.05.2021         powiat nyski, koordynacja: Joanna Palij

14.05.2021         powiat kluczborski, koordynacja: Kamila Niedzielska

 

Liczba przeszkolonych uczestników wyniosła ponad 200 (koordynator LPW, doradcy ds. wody, rolnicy, przedstawiciele podmiotów mających wpływ na gospodarkę wodną i inni zainteresowani tematem)

Celem Projektu był transfer wiedzy w obrębie lokalnych partnerstw ds. wody, w celu podniesienia świadomości nt. dobrych praktyk w gospodarce wodnej, właściwego funkcjonowania spółek wodnych wraz z ich wsparciem, możliwości dofinansowania inwestycji wodnych, działalność spółek i zasad korzystania z wód oraz pozyskania zgód wodnoprawnych. Dbając o zasoby wodne istnieje potrzeba ciągłego upowszechniania i doskonalenia wiedzy z zakresu dobrych praktyk w gospodarce wodnej, aby odpowiednio ukierunkować działania lokalnych partnerstw ds. wody.

W programie zostały przedstawione następujące tematy:

– Możliwości pozyskania wsparcia finansowego na inwestycje związane z gospodarką wodną
w rolnictwie i na obszarach wiejskich z uwzględnieniem Wsparcia inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof i Modernizacji gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania.

– Zasady współpracy z Wodami Polskimi. Możliwości i zasady korzystania z wód, w tym przedstawienie ścieżki poruszania się w zakresie uzyskania zgód wodnoprawnych oraz uzyskiwania pozwoleń na wykonywanie urządzeń na wodach stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na gruntach prywatnych

– Funkcjonowanie spółek wodnych w województwie opolskim – dotacje z budżetu Państwa
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych.

– Możliwości pozyskania wsparcia finansowego na inwestycje związane z gospodarką w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

– Postepowanie administracyjne dla realizacji inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

– Jak skutecznie zapobiegać eutrofizacji wód

– Rola IMGW-PIB w dostarczaniu informacji o regionalnych zasobach wodnych na przykładzie wybranych powiatów województwa opolskiego

– Raport jako narzędzie pracy LPW