Szkolenie z wyjazdem studyjnym pn. „Innowacyjne rozwiązania zapobiegające stratom azotu oraz optymalizacja warunków glebowo- wodnych w produkcji rolniczej”

 

W dniach 20-21 września br. w Pokrzywnej odbyło się szkolenie w formie wyjazdu studyjnego (dwudniowe) w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjne rozwiązania zapobiegające stratom azotu oraz optymalizacja warunków glebowo- wodnych w produkcji rolniczej”.

Projekt miał na celu podnoszenia wiedzy w zakresie prawa wodnego, szczególnie procedur uzyskiwania zgód wodnoprawnych dla rolnictwa; stwarzanie optymalnych warunków glebowo-wodnych w produkcji rolniczej, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań związanych z wykorzystaniem systemów nawadniających w gospodarstwie rolnym w ograniczaniu deficytu wody z możliwością dofinansowania. Szkolenie w formie wyjazdu studyjnego miało istotny cel, jakim było przekazanie innowacyjnej wiedzy
i informacji na temat wyzwań środowiskowych wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącej wprowadzanych Dyrektyw środowiskowych tj: Programu azotanowego,  oraz zapobiegania emisji fosforu.  Tematyka spotkania podczas wyjazdu pozwoliła odpowiednio spojrzeć na aspekty związane ze środowiskiem glebowo-wodnym, jego wzajemnym oddziaływaniem oraz sposobem na zwiększenie korzystnych właściwości. Środowisko glebowe jest wyjątkowo skomplikowanym i delikatnym agrosystemem. Zrozumienie procesów w nim zachodzących oraz ich optymalizacja, pozwolą na maksymalizację pozytywnych efektów w produkcji. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję wziąć udział we wspólnych  dyskusjach oraz zadawali liczne nurtujące ich pytania prowadzącym szkolenie. Ponadto podczas wyjazdu  omówione zostały zagadnienia dotyczące:

  • roli czynników żywieniowych w kontroli gospodarki wodnej roślin,
  • możliwości wykorzystania ściółki (mulczu) do poprawy gospodarki wodnej agrosystemu.
  • omówione zostały również istotne czynniki wpływające na ochronę środowiska w gospodarstwie rolnym, tj.: dlaczego należy chronić glebę, bioróżnorodność w gospodarstwie rolnym, jakie innowacyjne wybrane działania należy stosować. Zostały również poruszone i podane przykłady działań sprzyjających ograniczaniu negatywnego oddziaływania gospodarstwa rolnego na środowisko.

W ciągu dwóch dni zostały przedstawione i omówione problemy jakimi są zanieczyszczenia azotem oraz jak możemy poprawić stan i jakość wód. Wykłady przedstawili czterej prelegenci. W pierwszym dniu tematy: „Wymogi prawne w realizacji Programu azotanowego, postępowanie z nawozami naturalnymi w gospodarstwie”, „Sporządzanie planu nawożenia azotem, prowadzenie ewidencji zabiegów nawożenia”, przedstawił Leszek Ciemniak. Omówił jak upowszechnianie dobrych praktyk ma na celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu na obszarze całego państwa wdrażany jest program działań mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Założeniem przedstawionej tematyki było uświadamianie mieszkańców obszarów wiejskich o procedurach rolniczego wykorzystania nawozów, w tym dawek i równomierności ich rozprowadzania, które zapewniają ograniczenie strat substancji odżywczych do wody na dopuszczalnym poziomie.

Tematy: „Zgody wodno- prawne dla rolnictwa, instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami, system opłat” i „Postępowanie administracyjne dla realizacji inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy” przedstawiła dr Iwona Kłosok- Bazan. Zgłębiła wiedzę na temat obowiązujących aktów prawnych, ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem, dat zastosowania nawozu, rodzaju upraw oraz dokumentacji. W drugim dniu szkolenia jeden z ważnych przedstawionych problemów przedstawiła dr Anna Kuczuk, która zgłębiła wiedzę na tematy: „Woda na potrzeby rolnictwa a problem suszy- zabiegi agrotechniczne oraz kształtowanie krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody” oraz „ Zbilansowanie nawożenie roślin uprawnych jako narzędzie ograniczania strat azotanów
z ekosystemów rolniczych ”. Pani Anna Kuczuk zwróciła szczególną uwagę na warunki rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu cieków naturalnych, zbiorników wodnych, kanałów i rowów, przystosowania miejsc na polu. Obecny stan zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków oraz problemy rozwoju gospodarki wodno- ściekowej na obszarach wiejskich był tematem z upowszechniania dobrych praktyk. Wiedza doradców, rolników oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia została również poszerzona o „ Procedury i zakres kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska w gospodarstwach rolnych ”, które omówiła Pani Anna Jagodzik. Skupiła się na praktycznym przedstawieniu systemu kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska z uwzględnieniem: podmiotów podlegających kontroli, kryteriach wyboru gospodarstw do kontroli planowanych, podmiotach mogących najbardziej oddziaływać na środowisko z uwagi na: skale produkcji, technologię produkcji, działania powodujące zanieczyszczenia środowiska.

Szkolenie wzbudziło duże zainteresowanie, pozwoliło na poszerzenie wiedzy zarówno doradców, osób zainteresowanych tematem jak i rolników z zakresu innowacyjnych rozwiązań zapobiegających stratom azotu oraz optymalizacji warunków glebowo- wodnych w produkcji rolniczej. Pozwoliło również uczestnikom na wspólną wymianę uwag w tym zakresie oraz możliwość konfrontacji z prelegentami.

Joanna Palij