Konferencja pt.: „ Nauka Doradztwu Rolniczemu” IHAR – PIB Radzików

15.09.2016

  • Otwarcie Konferencji – prof.  Arseniuk
  • „Po co nam hodowla?”

Omówiono czym zajmuje się Instytut , gdzie zlokalizowane są  dane jednostki Instytutu; jakimi badaniami się zajmują.  Przytoczono przeprowadzone w 2016 roku szkolenia prowadzone przez Instytut oraz zaproszono na kolejne organizowane przez Instytut szkolenia ( z wyszczególnieniem  tematyki danego spotkania) – prof. Arseniuk.

  • „Przezimowanie odmian zbóż i rzepaku w warunkach pogodowych Polski – dobór odmian”. Poruszono in. kwestie dot. obecnej sytuacji rolnictwa, wpływ warunków pogodowych na odmiany roślin uprawionych w Polsce, w tym szczegółowo omówiono przezimowanie zbóż  (pszenicy, pszenżyta, jęczmienia oraz żyta w Polsce, dobór gatunków  ze względu na przezimowanie dla danego województwa, rekomendowane odmiany  zbóż ozimych dla danych województw) – dr T. Śmiałkowski

Omówiono także przejmowanie rzepaku ozimego, uprawę rzepaku w Polsce, mrozoodporność  gatunku, kryteria doboru gatunku – dr  Wałkowski.

  • „Technologia uprawy współrzędnej i produkcji miskanta olbrzymiego z kukurydzą lub sorgiem oraz kukurydzy w siewie czystym w celu optymalizacji metod ograniczających zachwaszczenie plantacji oraz zwiększających produkcję biomasy”.

Omówiono uprawę miskanta w Polsce, ocenę produktywności, uprawę miskanta z kukurydzą, wykorzystanie do celów energetycznych. Zaprezentowano kolekcję roślin energetycznych w Bydgoszczy – dr W. Majtkowski, dr R. Warzecha.

  • Zwiedzanie pól doświadczalnych – prezentacja plantacji doświadczalnych i produkcyjnych roślin energetycznych, kukurydzy i buraków cukrowych oraz kotłowni „CO” na biomasę. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzania plantacji doświadczalnych Instytutu, a także objaśniona została technologia produkcji kukurydzy, prosa, miskanata olbrzymiego, rzepaku ozimego, traw, kotłowni  na biomasę – prof. G. Żurek, dr R. Warzecha, mgr M. Wawer.

16.09.2016

  • „Ziarno różnych odmian gatunków zbóż, rzepaku i roślin bobowatych zalecanych do uprawy w Polsce jako źródło składników odżywczych i prozdrowotnych ”.

Omówiona została rola  ziarna  zbóż w żywieniu, charakterystyka odmian zbóż pod względem wartości odżywczej i właściwości prozdrowotnych ziarna, zaprezentowano wyniki badań zmienności zawartości błonnika pokarmowego i jego komponentów w zależności od odmiany danego gatunku zboża – prof. dr hab. D. Boros.

  • „Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej obszarów rolnych poprzez zachowanie istniejących lub zakładanie nowych śródpolnych siedlisk marginalnych, a także przez zachowania dawnych odmian roślin rolniczych i zielarskich.”

Przedstawiono poszukiwania dawnych i miejscowych odmian  roślin rolniczych występujących niegdyś w Polsce, zaprezentowano dawne odmian zbóż, chwastów, program rolnośrodowiskowy pakiet 6. – dr D. Fu-Dostatny.

  • Zwiedzanie „Banku Genów”, Laboratoriów Kontroli GMO i Laboratorium Organizmów Kwarantannowych Ziemniaka.

Zwiedzanie Instytutu:  prezentacja sposobu weryfikacji oraz przechowywania ziaren (zbóż, fasoli) w Banku Genów, Laboratorium kontroli GMO: ilość GMO w  produkcie, sposoby badania GMO, GMO w Polsce, a w produkcie z importu, Laboratorium badań ziemniaka: sposoby badania ziemniaka pod względem chorób, w tym obserwacja i diagnozowanie raka ziemniaka, warunki glebowe rozwój chorób oraz wpływ na plonowanie ziemniaka – prof. J.H. Czembor, dr S. Sowa, dr J. Przetakiewicz.

  • „Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka – dobór odmian do systemu uprawy”

Przedstawiono metody produkcji ziemniaka, charakterystykę agrotechniczną i użytkową odmian ziemniaka, system produkcji ziemniaka: ekologiczny, integrowana ochrona  i pielęgnacja odmian (mechaniczne a chemiczne usuwanie chwastów), agrofagi ziemniaka, zaprezentowano także odmiany ziemniaka zarejestrowane w Krajowym Rejestrze odmian 2016, odmiany najczęściej uprawiane w 2015 roku  w poszczególnych województwach – dr W. Nowacki.

  • Podziękowania dla wykładowców; potrzeba doradztwa oraz współpracy miedzy doradztwem a Instytutem- dyskusja;  zakończenie konferencji.

Autor: Krystyna Ignacy

komora-bank-genow img_2746 uprawa-sorga uprawa-miskantusa poletko-kukurydzy plantacja-rzepaku