Kreowanie partnerstwa w ramach SIR dla działania Współpraca PROW 2014-2020

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zrealizował projekt pt. „Kreowanie partnerstwa w ramach SIR dla działania Współpraca PROW 2014-2020” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 z zakresu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji było przygotowanie grupy doradców, pracowników sektora B+R, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych do poszukiwania partnerów, przyszłych potencjalnych członków grup operacyjnych powstałych
w ramach działania „Współpraca”.

Projekt został zrealizowany przy zastosowaniu różnych form szkoleniowych: metodą e-learningową oraz stacjonarną. Uczestnicy szkolenia e-learningowego, po pozytywnym zaliczeniu testu sprawdzającego, zostali podzieleni na cztery grupy, które to z kolei wzięły udział w 3-dniowym szkoleniu stacjonarnym w siedzibie CDR Kraków.

Zarówno część e-learningowa, jak i pierwszy dzień szkolenia stacjonarnego poświęcone były tematyce dotyczącej m.in.: prawnych aspektów działania Współpraca PROW 2014 – 2020, ale również Europejskiego partnerstwa na rzecz zrównoważonego i wydajnego rolnictwa (EIP-AGRI) oraz roli partnerów KSOW w tworzeniu grup operacyjnych.

Ciekawym punktem w programie była prezentacja wyników badań społecznych, których celem była diagnoza zainteresowania rolników i środowisk naukowych podejmowaniem wspólnych działań dla rozwiązania nowych problemów identyfikowanych
w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także identyfikacja rolników i przedstawicieli  nauki gotowych do podjęcia współpracy
w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020.

Drugi dzień szkolenia składał się z dwóch wizyt studyjnych: w Instytucie Zootechniki PIB w Balicach oraz Instytucie Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin PIB ZD w Grodkowicach. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z działalnością poszczególnych Instytutów dla sektora rolno-spożywczego.

Wreszcie trzeci i ostatni dzień szkolenia stacjonarnego poświęcony był przeprowadzeniu warsztatów dotyczących wypracowaniu koncepcji powołania grupy operacyjnej oraz opracowania planu operacyjnego. Każdy z utworzonych zespołów złożonych
z uczestników szkolenia miał za zadanie zaprezentowanie wyniki swojej pracy, które dały obraz tego, jak ciężka, ale jednocześnie interesująca,  praca czeka brokerów innowacji oraz wszystkich tych, którzy wejdą w skład przyszłej grupy operacyjnej.

dsc_0417 dsc_0426 dsc_0430 dsc_0415