Twórzmy Wspólnie Innowacje w Rolnictwie

dsc_1162

Szanowni Państwo

Długoletni program wzrostu społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej zdefiniowany  został przez trzy priorytety: zrównoważony rozwój,  inteligentny wzrost, włączenie społeczne. Mając tak sprecyzowane priorytety zakłada się, iż  rolnictwo będzie odgrywać istotną rolę w ich realizacji.

W obecnej perspektywie finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020, duży nacisk został położony na innowacje w obszarze: rolnictwa, leśnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, rozwoju obszarów wiejskich.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie poprzez swoje działania operacyjne od początku transformacji gospodarczej uczestniczy w transferze wiedzy i nauki do sektora rolniczego, a obecnie w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji w Rolnictwie (European Innovation Partnership Agriculture and Innovation EIP-AGRI 2014-2020) odpowiada za budowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w województwie opolskim

Obecnie, do dyspozycji Państwa oddajemy portal internetowy www.archiwum-sir.oodr.pl, który umożliwiać będzie pozyskiwanie i wymianę wiedzy w zakresie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejski  województwa opolskiego, w Polsce i Unii Europejskiej.

PROW 2014-2020

„Innowacyjność jest ważnym czynnikiem poprawy produktywności, wzrostu i konkurencyjności sektora rolniczego oraz doskonalenia, jakości produktów, a przez to sposobem na poprawę dochodów rolników”

Zapraszam Państwa do Współpracy,

z wyrazami szacunku,

 Dariusz J. Sitko

Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa opolskiego

 


 

p-iwona-obojska

Szanowni Państwo

Współczesne rolnictwo staje w obliczu wielu wyzwań, do których zaliczyć należy zwiększenie popytu na żywność o wysokiej jakości.

Aby sprostać tym wymaganiom, niezbędne jest poszukiwanie oraz wdrażanie innowacyjnych metod, rozwiązań problemów (np. ograniczone zasoby wody, zmniejszanie się powierzchni gruntów ornych, dostęp do badań naukowych) nurtujących rolnictwo i obszary wiejskie.

Aktywne łączenie zainteresowanych stron, tj.: rolników, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, naukowców, doradców rolnych, a także umożliwianie wymiany wiedzy oraz doświadczeń w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań – to cele operacyjne działalności Sieci na rzecz innowacji                             w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Uruchomiony przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego portal internetowy SIR, jest odpowiedzią na potrzebę wymiany wiedzy pomiędzy obecnymi i przyszłymi partnerami działającymi na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zachęcam Państwa do korzystania z Opolskiego portalu internetowego SIR:  www.archiwum-sir.oodr.pl

Z poważaniem,

Iwona Obojska

Kierownik Działu Innowacji w Rolnictwie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

 


 

ala-sir1

Szanowni Państwo

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Planu działania KSOW (SIR) na lata 2016-2017 realizuje  na terenie województwa opolskiego  pięć  operacji własnych, których tematyka obejmuje m.in.:

  • Sieć na rzecz innowacyjności w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
  • Promocję innowacji i dobrych praktyk w gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach rolno-spożywczych;
  • Innowacyjność energetyczna w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
  • Gospodarstwa rolne przyjazne środowisku;
  • Zrozumieć innowacje w rolnictwie.

Ważnym elementem budowania fundamentu dla  transferu wiedzy, jest diagnozowanie potrzeb innowacyjnych w przestrzeni nauka i praktyka, a następnie ich wdrażanie.

Zapraszam Państwa do współpracy w tworzeniu  operacji na rzecz  innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa opolskiego.

Z poważaniem,

Alicja Brychcy

Koordynator operacji SIR w województwie opolskim