Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania “Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  w terminie od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów w ramach działania “Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania “Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 25 i 669), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl w zakładce: https//www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa
oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl w zakładce: https//www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html

W ramach działania “Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomoc jest przyznawana grupie operacyjnej EPI, o której mowa w art. 56 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), jeżeli ta grupa:

  1. składa się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii: rolnicy, właściciele lasów, jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) oraz uczelnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi doradcze;
  2. działa w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie przedmiotu operacji.

Pomoc przyznaje się na operację, której przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z Instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy zostały udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl. w zakładce “Pobierz wniosek” (otwórz).

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez nadanie przesyłki rejestrowanej u operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną, w terminie naboru wniosku, określonym w niniejszym ogłoszeniu, który wpłynął do Agencji po upływie 30 dni od dnia upływu tego terminu, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w § 12 ust. 2  ww. rozporządzenia.

Informacje na temat działania “Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w Centrali ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Jednocześnie informuję, że ogłaszany nabór jest pierwszym naborem wniosków w zakresie działania “Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na który został przeznaczony limit środków finansowych w wysokości 20 mln Euro.

 

źródło: arimr.gov.pl