Sieć EIP-AGRI (2015)

Tłumaczenie broszury EIP-AGRI Brochure EIP-AGRI Network, która została opracowana oraz wydana przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. Tłumaczenie broszury zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tłumaczenie broszury wykonane na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Broszura w języku angielskim: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-eip-agri-network-2015

Europa 2020 to strategia rozwoju Unii Europejskiej (UE) opracowana na lata 2014-2020. W zmieniającym się świecie, gospodarka Unii Europejskiej musi stać się inteligentna, zrównoważona oraz sprzyjać społecznemu włączeniu. Te trzy priorytety mają na celu wspieranie mieszkańców Unii Europejskiej w procesie budowy silnej gospodarki oferującej możliwości zatrudnienia w oparciu o zrównoważone zagospodarowywanie zasobów.

Unia Europejska określiła pięć celów, które mają być zrealizowane do roku 2020 w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz klimatu/energii. Strategia ta podkreśla znaczenie prowadzenia badań oraz wdrażania innowacji w przygotowaniu Europy do wyzwań, jakie mogą pojawić się w przyszłości. Do tej pory, uruchomiono pięć Europejskich Partnerstw Innowacyjnych (European Innovation Partnerships – EIP) obejmujących różne obszary tematyczne: aktywne i zdrowe starzenie się, zasoby wodne, surowce, inteligentne miasta i społeczeństwa oraz rolnictwo. Wszystkie Partnerstwa koncentrują się na korzyściach społecznych oraz szybkich procesach modernizacji i wspierają współpracę pomiędzy środowiskami naukowymi oraz zainteresowanymi innowacjami w celu szybszego osiągania lepszych wyników. Europejskie Partnerstwo Innowacyjne specjalizujące się w problematyce rolnej zostało uruchomione w 2012 r.”

EIP AGRI network – polish web