Aktywna „Współpraca” Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Czerwiec i lipiec to zwyczajowo okres intensywnych prac polowych, ale też intensywnej współpracy pracowników Ośrodka z rolnikami z uwagi na nowe możliwości, jakie oferuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Współpraca”.

Działanie to ma na celu wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do polskiego rolnictwa tak, aby zwiększyć jego efektywność i rentowność. W ramach tego działania konieczne jest zawiązanie grupy operacyjnej, która może składać się z różnorodnych podmiotów: rolnicy, przedsiębiorcy, właściciele lasów, jednostki naukowe, podmioty doradcze oraz innych, których udział jest niezbędny do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania.

W ramach swoich działań pracownicy Ośrodka zaangażowali się w tworzenie 3 grup operacyjnych. W powiecie głubczyckim – przy współpracy z panią kierownik Haliną Sobaszek oraz panem Bartłomiejem Pietruchą – została związana grupa operacyjna składająca się z 5 rolników oraz innych podmiotów, w tym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Celem tej grupy jest wykorzystanie nowoczesnych metod geolokalizacji do prowadzenia polowego maszyn rolniczych oraz efektywniejszego zarządzania parkiem maszyn w gospodarstwie rolnym „Nanofield”. Innowacyjnym rozwiązaniem jest tutaj wykorzystanie wszystkich dostępnych publicznie nadajników lokalizacyjnych, dzięki czemu możliwe będzie zmniejszenie nakładki do 3-5 cm oraz automatyczne przedstawianie rekomendacji dla rolnika w zakresie użytkowania maszyn na podstawie algorytmów ekonomicznych. Druga grupa, która została utworzona w powiecie prudnickim przy współpracy z panią Moniką Kozaczek składa się z 8 rolników oraz innych podmiotów, w tym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jako jednostki naukowej. Celem tej grupy jest opracowanie, na podstawie zdjęć niskiego pułapu UAV i zaawansowanych technik przetwarzania zdjęć wielospektralnych, systemu zarządzania on-line gospodarką azotem w łanie/plantacji dla roślin paszowych „N-app”. Rolnicy na podstawie zdjęć wykonanych przez nisko lecące drony otrzymają szczegółową mapę dotyczącą zasobności w azot i potrzeb azotowych na poszczególnych działkach rolnych, na których prowadzona jest produkcja roślin paszowych. Wdrożenie tego rozwiązania wpłynie pozytywnie na racjonalne gospodarowanie azotem, co przełoży się również na ochronę środowiska. Trzecia grupa rozpoczęła swoją działalność w powiecie nyskim przy współpracy z panią Małgorzatą Węgrzyn. Grupa składa się z 9 rolników oraz innych podmiotów, w tym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Celem grupy jest wzmocnienie zarządzania ryzykiem rozumianym jako procesem identyfikacji poszczególnych elementów ryzyka połączonych z określeniem i podjęciem działań pozwalających na ograniczenie skutków wystąpienia suszy w gospodarstwach rolnych przy wykorzystaniu zobrazowań satelitarnych „AgriAqua”. Rolnicy otrzymają narzędzie informatyczne, które w sposób ciągły będzie wydawało rekomendacje krótko i długoterminowe, informujące o możliwości wystąpienia suszy rolniczej na poszczególnych działkach.

Utworzenie powyższych grup operacyjnych, w tak krótkim czasie, nie byłoby możliwe bez zaangażowania się pracowników Opolskiego ODR w Łosiowie. Słowa podziękowania należą się kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pani Renacie Wojas, ale także panu Markowi Wróblowi, brokerowi innowacji, którego skuteczne działania i pomoc merytoryczna doprowadziły do efektu końcowego.

Wszyscy wspólnie mamy wielką nadzieję, że krótko opisane powyżej operacje, zostaną pozytywnie ocenione przez ekspertów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i uzyskają dofinansowanie na ich wdrożenie, co wpłynie pozytywnie na rozwój zaangażowanych gospodarstw. Liczymy również na dalszą, owocną „Współpracę” przy tworzeniu kolejnych grup operacyjnych w województwie opolskim co przełoży się na zwiększenie dochodowości opolskich gospodarstw rolnych.

 

Marcin Adamczyk