Dobre praktyki Opolskiego SIR-u

W dniach 18-19 października 2017 r. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach realizował w Prudniku operację pn. „Poszukiwanie i przygotowanie potencjalnych członków grup operacyjnych w województwie łódzkim – na przykładzie dobry praktyk z województwa opolskiego”.
W wyjeździe studyjnym uczestniczyli rolnicy, doradcy rolniczy i przedsiębiorcy z terenu województwa łódzkiego. Pierwszy dzień w całości poświęcony był zagadnieniom tworzenia grup operacyjnych, w tym również organizacji grupy, dokumentom formalno-prawnym, integracji i budowaniu powiązań pomiędzy poszczególnymi członkami grup. Ponadto prowadzący tą część Pan Ireneusz Drozdowski z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, przedstawił założenia działania Współpraca, dostępnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem tego działania jest wsparcie grup operacyjnych we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa. Drugiego dnia przedstawione zostały dobre praktyki Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, w zakresie działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz w tworzeniu grup operacyjnych. Obie prelekcje zostały poprzedzone prezentacją Pani Iwony Obojskiej, kierownik Działu Innowacji w Rolnictwie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o działalności Sieci w całej Polsce, jej celach, założeniach i korzyściach wynikających z partnerstwa w Sieci. Prezentacja ta stanowiła bardzo dobry wstęp do prezentacji Pani Alicji Brychcy, koordynatorki Sieci na terenie województwa opolskiego. Przedstawiła ona zarówno dobre praktyki w zakresie funkcjonowania Sieci, współpracy z jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami oraz samymi rolnikami. Ponadto zaprezentowała wybrane operacje, które zostały zrealizowane w ramach planów operacyjnych, podkreślając konieczność współpracy wszystkich pracowników Ośrodka z pracownikami zajmującymi się Siecią, dla realizacji celów do jakich została ona utworzona. Następnie Pan Marek Wróbel, broker innowacji Opolskiego ODR w Łosiowie, przedstawił ponad roczne doświadczenia w zakresie tworzenia, organizacji i funkcjonowania grup operacyjnych. Podkreślił on, że grupa operacyjna, która skupia różne, często nieznające się podmioty jest dużym wyzwaniem, ale warto je podjąć, aby rolnictwo polskie mogło być bardziej konkurencyjne na świecie. Pan Marek przedstawił również operacje, które zostały złożone przez utworzone na terenie województwa opolskiego grupy operacyjne. Mogą one stanowić motywację do tworzenia takich grup i operacji na terenie województwa łódzkiego.