Precyzyjne opolskie rolnictwo

W dzisiejszych czasach oraz w tej bliższej i dalszej przyszłości cały świat będzie stał przed dużym wyzwaniem. W sposób dość stały, ale jednocześnie dynamiczny wzrasta liczba mieszkańców naszej planety. Jednocześnie ubywa powierzchni, która jest przeznaczona na produkcję rolniczą. Ma to niestety swoje konsekwencje w ogólnym bilansie produkcji żywności, który zgodnie z danymi FAO, jest ujemny. Ziemia, jako podstawowy czynnik produkcji rolniczej nie zwiększy się, a wydajność uprawy liczona w plonach z hektara, jest już wg naukowców praktycznie na maksymalnym poziomie. Z drugiej strony prowadzenie produkcji rolniczej w sposób jeszcze bardziej intensywny i niezrównoważony, może doprowadzić do dużych zaburzeń w lokalnych i regionalnych ekosystemach. Jednym z rozwiązań tych problemów jest produkcja rolnicza prowadzona w sposób bardzo precyzyjny, z wykorzystaniem technologii informacyjnych oraz sprzętu umożliwiającego wykorzystanie pozyskanych informacji
do wykonywania zabiegów agrotechnicznych.

Wychodząc naprzeciw powyższym wyzwaniom i realizując swoje zadania upowszechniające, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w dniu 17 października zorganizował szkolenie połączone z warsztatami pn. „Rolnictwo precyzyjne drogą do zwiększenia innowacyjności rolnictwa”, które odbyło się w Zakrzowie. Wydarzenie to było realizowane w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W szkoleniu wzięło udział 30 uczestników, w tym rolnicy, producenci rolni, przedsiębiorcy rolni oraz przedstawiciele innych podmiotów zainteresowanych jego tematyką. Przez cały czas trwania szkolenia pracownicy Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach którego funkcjonuje SIR w województwie opolskim, udzielali odpowiedzi i prowadzili konsultacje w zakresie działalności Sieci, jej celów, możliwości włączenia się do jej działania, a także aplikowania o środki finansowe na realizację operacji oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w ramach działania Współpraca.

Szkolenie rozpoczęła Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pani Renata Wojas, przedstawiając jego program oraz poszczególnych prelegentów i prowadzących warsztaty. Następnie pan Jerzy Koronczok wprowadził uczestników spotkania w zagadnienia rolnictwa wspieranego techniką GPS. Przedstawił on podstawy wykonywania zabiegów agrotechnicznych prowadzonych w sposób tradycyjny, a następnie skupił się na wykorzystaniu techniki GPS przy wykonywaniu tych samych prac polowych. Wykazał on, że użycie techniki geolokalizacji ma spore zalety, gdyż oprócz oszczędności czasu i zasobów, takich jak paliwo, nawozy czy środki ochrony roślin, wpływamy pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego, w tym również użytkowanej gleby. Następnie uczestnicy przeszli do części praktycznej, podczas której Pan Artur Koźlik prezentował wykorzystanie systemów GPS do optymalizacji prowadzenia ciągników i maszyn rolniczych. Warsztat odbywał się na polu uprawnym, gdzie prowadzący zaprezentował m.in. optymalizację trasy przejazdu ciągnika rolniczego z maszyną po zadanej trasie, czy przejazd własny z optymalnymi prędkościami do wykonywania zabiegu w danym fragmencie przejazdu. Następnie każdy z uczestników mógł samodzielnie sprawdzić działanie tych systemów, wykonując analogiczne czynności jak prowadzący. Dodatkowym elementem tej części było przedstawienie automatycznego tworzenia elektronicznej dokumentacji polowej na podstawie wykonanych przejazdów z wykorzystaniem systemów GPS. Kolejnym punktem szkolenia był wykład prowadzony przez dr Grzegorza Kulczyckiego dotyczący rejestracji i zróżnicowania poziomów nawożenia i stosowania środków ochrony roślin w produkcji polowej. Wykładowca przedstawił tradycyjne metody rejestracji i dostosowywania dawki nawozów i ś.o.r., ich wyliczania i implementowania.  Następnie w sposób płynny przeszedł do tych samych czynności, ale z wykorzystaniem systemów wspomagających rolnictwo precyzyjne. Wykazał on duże zalety, oszczędności w stosowaniu nawozów i środków ochrony roślin, ale także przedstawił wpływ zastosowania tych systemów na rozwój rolnictwa zrównoważonego. Kolejnym punktem programu ponownie były warsztaty praktyczne. Uczestnicy szkolenia zostali wyposażeni przez Pana Krystiana Bregułę w niewielkie urządzenia nawigacyjne, które mają możliwość rejestracji ścieżki oraz punktów. Prowadzący pokazywał możliwość ich wykorzystania do pomiarów użytków rolnych i miejsc istotnych rolniczo. Zarejestrowane pomiary były następnie transferowane do elektronicznej dokumentacji pola, co pozwalało na dokładne wyznaczenie obszarów, gdzie prowadzona jest produkcja.

Ostatnim elementem szkolenia była dyskusja, z której wynikało, że uczestnicy są bardzo zainteresowani dalszymi szkoleniami w zakresie rolnictwa precyzyjnego i wspomaganego technologiami informacyjnymi. Przedstawiciele Ośrodka przyjęli ten fakt z zadowoleniem i propozycją organizacji kolejnych takich szkoleń połączonych z warsztatami w przyszłym roku.