Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja partnera.

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie podpisał umowę nr DW/RU-10/18 z Częstochowskim Stowarzyszeniem Rozwoju Małej Przedsiębiorczości na realizację operacji pn. “Innowacyjne metody produkcji roślinnej w województwie opolskim”. W ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, Plan Operacyjny 2018-2019.

Miejsce realizacji operacji: Województwo Opolskie

Termin realizacji operacji: 01.10.2018 – 31.10.2018 roku.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 20 716,00

Forma realizacji operacji: Konferencja

Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cel 4: Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie 5: Poszukiwanie partnerów KSOW  do współpracy w ramach działania “Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwienie tej współpracy.

 

Celem operacji jest podniesienie wiedzy w zakresie innowacyjnych metod produkcji roślinnej wśród 50 uczestników zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu innowacyjnych metod produkcji roślinnej oraz stymulowanie do takiej współpracy.

 

Szczegółowe informacje dot. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym  https//www.ksow.pl

 

link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl