Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna.

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn. „Kooperatywy spożywcze jako innowacyjna i efektowna forma prowadzenia działalności na obszarach wiejskich”. W ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, Plan Operacyjny 2018-2019.

Miejsce realizacji operacji: Województwo Opolskie

Termin realizacji operacji: 01.08.2018 – 30.11.2018 roku.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 15 300,00

Forma realizacji operacji: Badanie ankietowe, broszura, cykl 3 szkoleń

Priorytet 3: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cel 4: Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie 5: Poszukiwanie partnerów KSOW  do współpracy w ramach działania “Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwienie tej współpracy.

Celem cyklu szkoleń jest upowszechnienie wiedzy na temat kooperatyw spożywczych – innowacyjnej formy współpracy i prowadzenia działalności gospodarczej na terenach wiejskich. Podczas szkoleń zostaną poruszone teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania kooperatyw spożywczych oraz pozytywne skutki skracania łańcuchów dostaw.

Szczegółowe informacje dot. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym  https//www.ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl