Szkolenie wyjazdowe z zakresu rolnictwa ekologicznego pn.: “Żywność ekologiczna teoria i praktyka – od producenta do konsumenta”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w dniach 17-19 czerwca 2019 r.  zrealizował operację pn. “Szkolenie wyjazdowe z zakresu rolnictwa ekologicznego pn.: “Żywność ekologiczna teoria i praktyka – od producenta do konsumenta” w ramach dwuletniego planu Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019.

Grupą docelową szkolenia byli mieszkańcy województwa opolskiego – doradcy rolni, rolnicy ekologiczni i konwencjonalni chcący się podjąć produkcji ekologicznej oraz produktów o podwyższonej jakości.

Celem operacji było przeszkolenie  40 uczestników  podczas 3 dniowego wyjazdu studyjnego w dniach 17-19 czerwca 2019r., na temat tworzenia wspólnych struktur handlowych oraz powiązań organizacyjnych producentów żywności ekologicznej kierowanej do konsumentów. Powzięcie wiedzy praktycznej w zakresie nowatorskich agrotechnicznych rozwiązań w produkcji ekologicznej.

W ramach wykładów pierwszego dnia przedstawione zostały różne formy wprowadzania sprzedaży bezpośredniej w kontekście tworzenia organizacji i współpracy rolników pomiędzy różnymi podmiotami działalności na obszarach wiejskich, oraz tworzenie organizacji i współpracy rolników pomiędzy różnymi podmiotami działalności na obszarach wiejskich w celu wspólnej sprzedaży tworzenia łańcucha dostaw. Przedstawiono uczestnikom jak zorganizować grupy współpracy w innych regionach Polski, na przykładzie stowarzyszenia „Paczki od rolnika”. Ponadto broker innowacji OODR przeprowadziła wykład nt: “Współpraca jako innowacyjne narzędzie w rozwoju obszarów wiejskich”.

Drugiego dnia odbyły się wizyty studyjne w czterech gospodarstwach, rolników współpracujących w ramach „Paczki od rolnika”, właściciele których przedstawili bezpośrednie korzyści wynikające z takiej formy współdziałania.

Trzeciego dnia, zapoznano uczestników z podejściem skracania łańcucha dystrybucji miedzy rolnikiem, a konsumentem – w tym rozwoju przetwórstwa lokalnego, oraz promocją sprzedaży produktów pod szyldem wspólnej marki. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w szkoleniu, pracując w grupach i prezentując swoje opracowania.

Województwo opolskie jest najmniejsze pod względem gospodarstw ekologicznych w Polsce. Rolnictwo ekologiczne pozwala utrzymać bioróżnorodność na obszarach wiejskich, co wpływa na rozwój potencjału turystycznego wsi, chroni środowisko naturalne poprzez ograniczenia w zastosowaniu środków chemicznych w produkcji jak również promuje obszary wiejskie jako miejsca przyjazne zdrowiu człowieka. Realizacja operacji wpłynie na rozpowszechnienie i spopularyzowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w naszym województwie. Może przyczynić się również do zatrzymania spadku liczby gospodarstw rolnych produkujących mało opłacalnymi metodami ekologicznymi.