Szkolenie z zakresu ochrony powietrza pn. „Gospodarka niskoemisyjna”

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego Ksow na lata 2018-2019 w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w dniach 17-18 września zorganizował szkolenie (wyjazd studyjny) z zakresu ochrony powietrza pn. “Gospodarka niskoemisyjna” 

Do udziału w szkoleniu zaproszono  doradców rolnych, rolników, samorządowców, mieszkańców województwa opolskiego.

Szkolenie odbyło się w Instytucie Naukowo-Badawczym W Kamieniu Śląskim, gdzie zastosowano wiele rozwiązań  z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Poziom rozwoju energetycznej infrastruktury technicznej warunkuje m.in. na możliwość rozwoju gospodarczego polskiej wsi. Do najważniejszych problemów obecnie zaliczyć należy niewydolność infrastruktury energetycznej, która obecnie w znacznej części kraju położona jest na obszarach wiejskich. Występowanie skutków niewydolności infrastruktury energetycznej może być łagodzona poprzez inwestycje podnoszące konkurencyjność gospodarstw rolnych. Na poziomie lokalnym sposobem na łagodzenie tego problemu może być dywersyfikacja źródeł energii, m.in. poprzez: wykorzystanie surowców i/lub odpadów poprodukcyjnych pochodzących z rolnictwa, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Celem szkolenia było ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy przedmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju poprzez efektywną promocję innowacyjnych  praktyk  z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń z zakresu: odnawialnych źródeł energii, zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Ochrona powietrza to jeden z najważniejszych aspektów energetyki w Polsce. Polityka wzrostu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej poprzez wykorzystania OZE, nawet najlepiej przygotowana i wspomagana przez państwo, wymaga aktywnego udziału użytkowników energii w jej realizacji.

Ważnym czynnikiem definiującym koszty w gospodarstwie rolnym jest zużycie energii oraz zastosowanie takich rozwiązań które nie będą szkodzić naszemu środowisku. Nabycie wiedzy w zakresie poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach rolnych przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z zużyciem energii w gospodarstwie rolnym, a także skutkować będzie zmniejszeniem oddziaływania gospodarstw rolnych na zmiany klimatu. Mając na względzie powyższy zakres zagadnień, zakres merytoryczny szkolenia przedstawił wybrane aspekty powyższej problematyki.

W pierwszym dniu szkolenia specjaliści od odnawialnych źródeł energii z wielkim  zaangażowaniem omówili następujące tematy:

“Współpraca jako innowacyjne narzędzie w rozwoju obszarów wiejskich” Sylwia Dudek specjalista, broker ds. innowacji, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

„Opłacalność instalacji PV w gospodarstwie rolnym i bilansowanie energii – studium przypadku (roczny uzysk energii z instalacji PV, analiza efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia)”- doktor nauk technicznych Arkadiusz Dyjakon Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„Możliwości pozyskania dofinansowania dla gospodarstw rolnych na inwestycje w odnawialne źródła energii i poprawę efektywności energetycznej. (Omówienie programów NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO, ARiMR)” –  mgr inż. środowiska Wojciech Nawrocki

„Możliwości ogrzewania gospodarstw domowych z wykorzystaniem nowych kotłów na paliwa stałe – korzyści i zagrożenia” – doktor nauk technicznych Arkadiusz Dyjakon Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„Wpływ fotowoltaiki i wiatraków na uprawy, instalacja pokazowa Energetyka Rogożany”- mgr  Piotr Rudyszyn

„Omówienie zastosowania rozwiązań OZE w Instytucie Naukowo -Badawczym w Kamieniu Śląskim” – Ks. prof.dr.hab. Zygfryd Glaeser

W drugim dniu uczestnicy szkolenia obejrzeli funkcjonująca farmę fotowoltaiczną oraz rozwiązania oze  jakie zastosowano w Hali Sportowej oraz na Pływalni Delfin w Krapkowicach.

Polityka wzrostu wykorzystania OZE, nawet najlepiej przygotowana i wspomagana przez państwo, wymaga aktywnego udziału wszystkich użytkowników energii w jej realizacji. Konsumenci energii, producenci, przedsiębiorcy, mieszkańcy wsi mogą codziennym zachowaniem aktywnie wspierać realizację polityki energetycznej państwa.

Mając powyższe na względzie, organizacja Szkolenia  przyczyni się do efektywnego gospodarowania zasobami i wspieraniem przechodzenia w sektorach rolnych na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.

 

Patrycja Borkowska

OODR Łosiów