KONFERENCJA Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie (SIR) i działanie „Współpraca”

Chcesz realizować innowacyjne projekty w rolnictwie, sektorze spożywczym i leśnym w ramach PROW na lata 2014-2020? Załóż grupę operacyjną Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EPI) na rzecz rolnictwa i skorzystaj ze wsparcia w ramach działania „Współpraca”. Budżet wynosi około 88 mln EUR.

4 października 2019 roku Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizował konferencję Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich pn. „Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI – mechanizm wsparcia w ramach działania „Współpraca” w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019. 

Przywitanie uczestników konferencji SIR przez Dyrekcję OODR

Na drugą już konferencję Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (w skrócie SIR) przybyli rolnicy ze wszystkich powiatów naszego województwa, przedsiębiorcy, przedstawiciele związków branżowych i grup producentów rolnych, uczelni i instytucji naukowych, doradcy rolni oraz osoby zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa. Konferencja miała na celu budowę sieci powiązań między przedstawicielami nauki i biznesu a rolnictwem oraz przyspieszenie transferu wiedzy i innowacji do praktyki gospodarczej, co przedłoży się na powstanie nowych grup operacyjnych EPI w woj. opolskim.

Spotkanie zostało otwarte przez Dyrekcję OODR w Łosiowie, Pana Jarosława Nosala – Dyrektora OODR oraz Panią Teresę Barańską – Zastępcę Dyrektora OODR. Podczas pierwszego wykładu  poprowadzonego przez Sylwię Dudek – brokera innowacji w OODR Łosiów –  zostało omówione działanie „Współpraca”, które objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Środki finansowe w ramach tego działania przeznaczone są na tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych (w skrócie GO) na rzecz innowacji. Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się m.in. czym są i jak funkcjonują grupy operacyjne EPI, kto i jak może założyć GO, do jakiej wysokości przysługuje wsparcie finansowe. Poznali także zasady punktowania wniosku o przyznanie pomocy, który składa się do ARiMR. Obecny termin składania wniosków to styczeń 2020 r.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład dr hab. inż. Tomasza Ciesielczuka – Profesora nadzwyczajnego, Zastępcy Dyrektora Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Opolskiego. Pan profesor przedstawił inicjatywę nowej grupy operacyjnej w woj. opolskim, z którą wiąże się temat ujmowania i zagospodarowania wód z kopalni odkrywkowych w powiacie strzeleckim. Odpompowane wody z kopalni odkrywkowej wapienia po cementowni Strzelce Opolskie mogą być zagospodarowane głownie rolniczo do nawodnień. Eliminuje to w wielu przypadkach generowanie strat powodowanych przez suszę.  Przyszła grupa operacyjna obecnie poszukuje partnerów z woj. opolskiego chętnych do uczestnictwa w tym projekcie – przedsiębiorstwa działające w branży gospodarki wodnej, firmy projektowej, jednostek samorządowych oraz naukowych.

Także wiele interesujących badań w zakresie innowacji w rolnictwie przedstawiła dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak – Profesor nadzwyczajny w Katedrze Inżynierii Biosystemów Politechniki Opolskiej. Pani profesor zaprezentowała m.in. innowacyjność w zakładzie przetwórstwa warzyw i owoców czy innowacyjną metodę komputerowej analizy obrazu i sztucznych sieci neuronowych (SSN) pozwalającą na określenie jakości płodów rolnych. Obie uczelnie wyższe współpracują i wyraziły chęć dalszej współpracy z OODR w Łosiowie.

W każdym z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego pracuje broker innowacji, który przy wsparciu i koordynacji brokerów krajowych z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, pomaga w zakładaniu grup operacyjnych EPI w swoim województwie. Każdy z nich ma własne, niepowtarzalne doświadczenia, którymi chętnie dzieli się z innymi. Chcieliśmy, aby poznali je uczestnicy spotkania. Dlatego podczas konferencji mieliśmy okazję gościć panią Annę Walas – brokera innowacji z woj. łódzkiego oraz pana Jacka Lupębrokera innowacji z woj. śląskiego. Każdy z brokerów innowacji przedstawił własne doświadczenia ze współpracy wielopodmiotowej w grupach operacyjnych EPI na terenie swojego województwa. Wszystkie były bardzo interesujące i zachęcały do zawiązywania nowych GO.

Jak założyć GO? Grupy operacyjne na rzecz innowacji muszą być utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty, którymi mogą być:

 • rolnicy lub grupy rolników;
 • właściciele lasów;
 • naukowcy;
 • instytuty lub jednostki naukowe; uczelnie
 • przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego (np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń do produkcji);
 • podmioty doradcze.

Grupa operacyjna nie może ograniczać się wyłącznie do rolników i właścicieli lasów będących rolnikami. Członkami grupy operacyjnej mogą być także:

 • konsumenci i ich organizacje;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego.

Także klastry mogą korzystać ze wsparcia w ramach działania, jeśli spełniają warunki odnoszące się do grup operacyjnych na rzecz innowacji.

Grupa operacyjna na rzecz innowacji może otrzymać wsparcie w celu swojego ustanowienia i funkcjonowania oraz realizacji operacji – jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • działa na podstawie ustalonych procedur wewnętrznych z zachowaniem przejrzystości działania, sposobu podejmowania decyzji, uwzględniając zabezpieczenie przed występowaniem konfliktu interesów;
 • powołana została w celu realizacji konkretnej operacji;
 • działa na podstawie planu operacyjnego zawierającego opis operacji, harmonogram realizacji, opis spodziewanych wyników, opis założeń przyjętych w celu osiągnięcia celów grupy operacyjnej na rzecz innowacji oraz priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich, a także sposób finansowania realizacji operacji wraz ze źródłami finansowania, w tym wkładu własnego.

To tylko kilka podstawowych informacji. Podmioty zainteresowane utworzeniem grupy operacyjnej EPI, takie jak: rolnicy, badacze, doradcy i przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego w pierwszej kolejności powinny skontaktować się z brokerem innowacji z OODR w Łosiowie – panią Sylwią Dudek. Otrzymają odpowiednie doradztwo i koordynację podczas każdego z etapów powstawania, zawiązywania oraz funkcjonowania grupy operacyjnej EPI.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji SIR.

Sylwia Dudek

 

Kontakt:

Sylwia Dudek – broker innowacji

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

tel. 77 4437 142; e-mail: sylwia.dudek@oodr.pl

archiwum-sir.oodr.pl