Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pt. ” Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje konferencje pt. ” Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich” i podsumowanie konkursów „Gospodarstwo Rolne Przyjazne Środowisku” oraz „Opolska OZE”.

Tytuł operacji; Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich.

Termin i miejsce realizacji operacji: 2020/2021 – woj. opolskie

Cel, przedmiot i temat operacji; Głównym celem zadania będzie rozwój wiedzy i świadomości rolników na temat produkcji rolnej, która w coraz większym stopniu musi uwzględniać działania prośrodowiskowe. Ochrona środowiska to podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej i polega na racjonalnym kształtowaniu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. Wdrażanie innowacyjnych działań związanych z ochroną środowiska:( wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii w kierunku ochrony powietrza, gleb i wód, kształtowania krajobrazu, zapobiegania zmianom klimatu oraz ochrony zdrowia ludzi i zwierząt).

Forma realizacji operacji; Konferencja, konkursy

Grupa docelowa; Grupą docelową konferencji będą mieszkańcy województwa opolskiego –  rolnicy i producenci rolni, doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, przedstawiciele samorządów i nauki.

Wysokość kosztów kwalifikowanych; 18700 zł – IV kwartał 2020r, 12900 zł – I-IV kwartał 2021r.

Dodatkowych informacji udziela: Renata Huk tel.77 44 37 137, Joanna Palij 77 44 37 130, Patrycja Borkowska 77 44 37 138.