Najważniejsze aspekty związane z aktualnym stanem wdrażania PROW 2014-2020

W dniu 30 września br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się szkolenie dot. Najważniejszych aspektów związanych z aktualnym stanem wdrażania PROW 2014-2020, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Izb Rolniczych. Celem spotkania było omówienie stanu realizacji najważniejszych zmian PROW oraz zmiany w działaniach Rolnictwa Ekologicznego i Rolnośrodowiskowo-klimatycznym. Ważnym elementem spotkania było omówienie harmonogramu naboru wniosków o przyznanie pomocy, doświadczenia z dotychczas przeprowadzonych naborów oraz wskazanie najczęściej popełnianych błędów i występujących problemów. Poruszane tematy podczas spotkania były bardzo istotne z punktu widzenia doradztwa rolniczego i wykorzystania środków przez rolników, przedsiębiorców i mieszkańców obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej. Podczas spotkania istotne były m.in. zmiany w działaniu M16 Współpraca w poddziałaniu – Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa w typie operacji Współpraca w ramach grup EPI.

Propozycja zmiany dotyczy opisu działania w części „Beneficjenci” i ma na celu precyzyjne wskazanie, iż Grupę operacyjną na rzecz innowacji tworzą co najmniej dwa różne podmioty należące do różnych kategorii oraz, iż przynajmniej jeden z członków grupy, reprezentujący jej członków, posiada zdolność prawną do zawierania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu grupy operacyjnej.

Proponuje się także wprowadzenie zmiany wskazującej, że członkami grupy mogą być właściciele lasów, a nie posiadacze lasów.

Propozycja zmiany dotyczy również opisu działania w części dotyczącej warunków  kwalifikowalności i polega na wykreśleniu zapisu mówiącego o posiadaniu przez grupę operacyjną formy organizacyjno-prawnej umożliwiającej zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań.

Ponadto w opisie typu operacji realizowanych w ramach działania proponuje się usunięcie stwierdzenia, że w ramach działania „Współpraca” wspiera się tworzenie grup operacyjnych na rzecz innowacji.

Konsekwentnie w opisie kosztów kwalifikowalnych usunięta zostanie pozycja dotycząca kosztów związanych z aktywizacją potencjalnych partnerów grupy operacyjnej (członków grupy operacyjnej) do poszczególnych działań i poddziałań. Na zakończenie spotkania Paweł Ściański Z-ca Dyr. Departamentu PROW zapewnił o potrzebie dalszych spotkaniach w tym zakresie oraz zapowiedział powołanie zespołów roboczych.

Tomasz Musielak

 

att00044