Spotkanie tematyczne pn. „Innowacje w opolskim winiarstwie”

 

Opolskie winiarstwo zdobywa coraz więcej sympatyków mimo, że jego nowe oblicze odrodziło się nieco ponad trzydzieści lat temu , a prawdziwie dynamiczny rozwój tej dziedziny nastąpił dopiero w ostatnim dziesięcioleciu. W większych i mniejszych , lecz z pewnością coraz bardziej profesjonalnych winnicach , powstają wspaniałe wina a winiarze prześcigają się w sposobach podejmowania gości. Tradycje winiarskie w Polsce są  długie , dlatego warto wspomnieć o „prehistorii’ samej rośliny. Otóż Władysław Szafer – znany polski botanik , znalazł kopalne nasiona winorośli w złożach kopalni soli w Wieliczce, a to znaczy, że Vitis vinisfera L. występowała na terenie Polski już w Miocenie (22 mln – 5 mln lat temu) długo przed pojawieniem się człowieka.

W ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizował w dniach: 11-12 czerwca 2021r. w Hotelu DeSilva Premium Opole spotkanie tematyczne pn. „Innowacje w opolskim winiarstwie”.

Program spotkania zawierał obszerną tematykę, a były to wykłady pn.:

– „Najlepsze praktyki dla zdrowia gleby w winnicach” oraz „Nawożenie winorośli – najczęściej popełniane błędy”, które w sposób zajmujący omówił Pan dr Piotr Chochura.

–  „Odmiany i klony winorośli przeznaczone do upraw na wina musujące, podobieństwa i różnice wraz     z analizą sensoryczną” oraz „ Jakość owoców i wyznaczenie terminu dojrzałości zbiorczej owoców przeznaczonych do produkcji win musujących”, tematy te ekscytująco przekazała Pani dr inż. Marta Czaplicka.

–  „Technologia produkcji win musujących wraz z analizą sensoryczną” – prelegent Pan mgr inż. Zbigniew Krzyżak wyłożył oryginalnie swój wykład.

–  „Produkcja winiarska w świetle prawa żywnościowego” – ciekawie poprowadzone zajęcia przez Pana mgr Andrzeja Szpulaka.

Grupą docelową operacji byli rolnicy, przedsiębiorcy, osoby z branży rolniczej – winiarze, przedstawiciele podmiotów doradczych, przedstawiciele świata nauki . W spotkaniu wzięło udział 32 osoby.

Projekt miał na celu rozpowszechnienie i podniesienie poziomu wiedzy w zakresie wpływu zmian warunków klimatycznych na proces winifikacji oraz spopularyzowanie innowacyjnych rozwiązań technologii uprawy winorośli z wykorzystaniem zasobów środowiska naturalnego . Istotnym aspektem projektu było również wykorzystanie zasobów naturalnych środowiska  oraz nowoczesnego podejścia do technologii przetwórstwa owoców winorośli wpływającego na walory końcowe produktu. Dodatkowo spotkanie to miało także na celu pomoc w budowaniu wzajemnych sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, mieszkańcami obszarów wiejskich, doradcami oraz przedstawicielami szeroko pojętych instytucji mających wpływ na kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich. Ważnym aspektem było też zainteresowanie możliwością współpracy partnerskiej we wdrażaniu metod przetwórstwa wina.

 

Spotkania tematyczne dla kooperantów lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – dobre praktyki w gospodarce wodnej

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zrealizował cykl spotkań online w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dla kooperantów lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW) – dobre praktyki w gospodarce wodnej” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

Miejscem realizacji operacji było woj. opolskie – powiaty: opolski, kędzierzyńsko-kozielski, namysłowski, brzeski, prudnicki, nyski, kluczborski, strzelecki, głubczycki, oleski

Termin realizacji operacji:

11.03.2021         powiat głubczycki, koordynacja: Renata Wojas

12.03.2021         powiat namysłowski, koordynacja: Joanna Palij

18.03.2021         powiat strzelecki, koordynacja: Kamila Niedzielska

19.03.2021         powiat oleski, koordynacja: Renata Wojas

15.04.2021        powiat opolski, koordynacja: Kamila Niedzielska

16.04.2021        powiat prudnicki, koordynacja: Renata Wojas

22.04.2021         powiat brzeski, koordynacja: Joanna Palij

23.04.2021         powiat kędzierzyńsko-kozielski, koordynacja: Kamila Niedzielska

13.05.2021         powiat nyski, koordynacja: Joanna Palij

14.05.2021         powiat kluczborski, koordynacja: Kamila Niedzielska

 

Liczba przeszkolonych uczestników wyniosła ponad 200 (koordynator LPW, doradcy ds. wody, rolnicy, przedstawiciele podmiotów mających wpływ na gospodarkę wodną i inni zainteresowani tematem)

Celem Projektu był transfer wiedzy w obrębie lokalnych partnerstw ds. wody, w celu podniesienia świadomości nt. dobrych praktyk w gospodarce wodnej, właściwego funkcjonowania spółek wodnych wraz z ich wsparciem, możliwości dofinansowania inwestycji wodnych, działalność spółek i zasad korzystania z wód oraz pozyskania zgód wodnoprawnych. Dbając o zasoby wodne istnieje potrzeba ciągłego upowszechniania i doskonalenia wiedzy z zakresu dobrych praktyk w gospodarce wodnej, aby odpowiednio ukierunkować działania lokalnych partnerstw ds. wody.

W programie zostały przedstawione następujące tematy:

– Możliwości pozyskania wsparcia finansowego na inwestycje związane z gospodarką wodną
w rolnictwie i na obszarach wiejskich z uwzględnieniem Wsparcia inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof i Modernizacji gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania.

– Zasady współpracy z Wodami Polskimi. Możliwości i zasady korzystania z wód, w tym przedstawienie ścieżki poruszania się w zakresie uzyskania zgód wodnoprawnych oraz uzyskiwania pozwoleń na wykonywanie urządzeń na wodach stanowiących własność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na gruntach prywatnych

– Funkcjonowanie spółek wodnych w województwie opolskim – dotacje z budżetu Państwa
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych.

– Możliwości pozyskania wsparcia finansowego na inwestycje związane z gospodarką w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

– Postepowanie administracyjne dla realizacji inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

– Jak skutecznie zapobiegać eutrofizacji wód

– Rola IMGW-PIB w dostarczaniu informacji o regionalnych zasobach wodnych na przykładzie wybranych powiatów województwa opolskiego

– Raport jako narzędzie pracy LPW

 

 

Szkolenia e-learningowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych

 

Zakończyliśmy  realizację operacji pn.: „Szkolenia e-learningowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych” w ramach realizacji planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Projekt zakładał realizację 5 tematów:

„Agroturystyka jako innowacyjny kierunek rozwoju obszarów wiejskich”

“Wykorzystanie Internetu i social mediów w marketingu gospodarstwa rolnego”

„Źródła finansowania innowacji w agroturystyce”

„Strategiczna ocena przedsięwzięcia innowacyjnego w agroturystyce”

“Agroleśnictwo najważniejsza innowacja w rolnictwie”

Celem projektu było zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Internetu i mediów społecznościowych w działalności marketingowej gospodarstwa rolnego i agroturystycznego.  Zapoznanie z możliwością prowadzenia działalności  agroturystycznej w celu zróżnicowania źródeł utrzymania i zwiększenia dochodów gospodarstwa rolnego.  Przybliżenia możliwości wdrożenia zasad projektowania oferty gospodarstwa rolnego i agroturystycznego zgodnie z charakterem wiejskości i potrzebami klienta, a także sposobami promocji przygotowanej oferty za pomocą znanych platform społecznościowych, możliwości  wykorzystania do promowania produktów gospodarstwa oraz nawiązywania relacji z potencjalnymi klientami. Opracowanie i wdrożenie kompleksowego, nowego modelu uprawy, zbioru, zarządzania gospodarstwem rolnym i agroturystycznym.

Przeszkolonych zostało 132 osoby.

 

Cykl spotkań w ramach operacji pn.: „Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)”

 

Podejmując działania w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie przeprowadził cykl spotkań w ramach operacji: „Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Operację zrealizowano przeprowadzając cykl spotkań tematycznych na terenie powiatów: brzeski – 11.02.2021, prudnicki – 12.02.2021, nyski – 18.02.2021, kluczborski – 19.02.2021, opolski – 28.01.2021, kędzierzyńsko-kozielski – 04.02.2021, namysłowski – 05.02.2021. W spotkaniach uczestniczyło ponad 120 uczestników. Operacja objęła również opublikowanie diagnostycznego i nowatorskiego “Raportu z zawiązania i prac Lokalnego Partnerstwa ds. Wody powiatu krapkowickiego”.

Celem operacji jest aktywizacja i integracja środowisk lokalnych, aby utworzyć nowoczesne formy współpracy, jakimi są lokalne partnerstwa ds. wody, zajmujące się gospodarką wodną danego obszaru. Spotkania tematyczne pozwoliły na pozyskanie wiedzy o koncepcji i roli lokalnych partnerstw wodnych oraz podniesienie świadomości nt. suszy i sposobów minimalizowania jej skutków, zapotrzebowania na wodę dla produkcji rolniczej oraz norm prawnych w zakresie prawa wodnego w funkcjonowaniu spółek wodnych. Opublikowanie diagnostycznego i nowatorskiego “Raportu z zawiązania i prac Lokalnego Partnerstwa ds. Wody powiatu krapkowickiego” ułatwi transfer wiedzy w celu  właściwego przeprowadzenia diagnozy gospodarki wodnej, będącej podstawą podejmowanych działań przyszłych partnerstw.

 

Stoisko promocyjno – informacyjne podczas targów Opolagra

 

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR w dniach 14-16 czerwca 2019 roku Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zrealizował operację własną pn.: “Stoiska promocyjno – informacyjne jako narzędzie przekazu informacji o Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.