Centralna Wystawa Rolnicza w Monachium

W dniach 16-25 września 2016 r. odbyła się Centralna Wystawa Rolnicza w Monachium, podczas której Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, przy współudziale Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, zorganizowali stoisko Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach operacji pn.: „Promocja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich jako części EIP-AGRI oraz innowacyjne metody transferu wiedzy – stoisko SIR na Centralnej Wystawie Rolniczej w Monachium” zgłoszonej do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 …

Konferencja pt.: „ Nauka Doradztwu Rolniczemu” IHAR – PIB Radzików

15.09.2016 Otwarcie Konferencji – prof.  Arseniuk „Po co nam hodowla?” Omówiono czym zajmuje się Instytut , gdzie zlokalizowane są  dane jednostki Instytutu; jakimi badaniami się zajmują.  Przytoczono przeprowadzone w 2016 roku szkolenia prowadzone przez Instytut oraz zaproszono na kolejne organizowane przez Instytut szkolenia ( z wyszczególnieniem  tematyki danego spotkania) – prof. Arseniuk. „Przezimowanie odmian zbóż i rzepaku w warunkach pogodowych Polski – dobór odmian”. Poruszono in. kwestie dot. obecnej sytuacji rolnictwa, wpływ warunków pogodowych na odmiany roślin uprawionych w Polsce, …

Zapraszamy Partnerów SIR do zgłaszania uwag do projektu Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA pełniąca z upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1104 z dn. 30 lipca 2015 r.) funkcję jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskiej na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1552 z dn. 7 października 2015 r.), podaje do publicznej wiadomości projekt zmiany Planu Operacyjnego Krajowej Sieci …

Innowacyjne gospodarowanie wodą w rolnictwie

W dniach 12-13 września br. w Ołtarzewie odbyła się ogólnopolska konferencja pn.: „Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie”, zorganizowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program konferencji podzielony na dwa dni, obejmował sesje plenarne – I dzień oraz sesje tematyczne – II dzień, w tym: problemy hydrologiczne, agrotechnika, produkcja roślinna. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele różnych środowisk, m.in.: wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, samorządu terytorialnego, instytutów badawczych, regionalnych zarządów gospodarki …

Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie

12-13 września 2016 r. Ogólnopolska konferencja pn.: “Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie” Celem konferencji jest: wymiana wiedzy na temat racjonalnego gospodarowania wodą w rolnictwie, upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania wodą na obszarach rolniczych, nawiązywanie współpracy między jednostkami naukowymi, doradztwem, rolnikami, instytucjami zajmującymi się gospodarowaniem wodą oraz samorządami terytorialnymi. Miejsce konferencji: Hotel Lamberton ul. Poznańska 492 Ołtarzew k. Ożarowa Mazowieckiego Program Konferencji Zapisy na Konferencję

Dzień Buraka

6 września br. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się spotkanie pn.: Dzień Buraka. Opolski SIR uczestniczył w szkoleniu, które zostało połączone z warsztatami na polu doświadczalnym Ośrodka. Grupa naukowców i specjalistów spotkała się by dyskutować nad uprawą i ochroną buraka cukrowego oraz jego wykorzystaniu w przemyśle spożywczym.    

Warsztaty – uprawa soi

Koordynatorzy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa opolskiego w dniu 29 sierpnia br. uczestniczyli w warsztatach dotyczących uprawy soi, organizowanych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie – Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa. Współorganizatorami przedmiotowych warsztatów były m.in. firmy: Agropol Łosiów, Plocher. Spotkanie podzielone było na część wykładową oraz wyjazdową, podczas której uczestnicy warsztatów mieli okazję zwiedzić wybrane plantacje soi znajdujące się na terenie powiatu brzeskiego (w tym poletka doświadczalne Opolskiego Ośrodka …

Wakacyjne spotkania informacyjno-promocyjne o SIR

Opolski SIR w ramach działań promujących Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizował dwa ważne spotkania w drugiej połowie sierpnia. 17 sierpnia br. w OODR gościliśmy Pana Mariana Olejnika, jednego ze współwłaścicieli spółki AGROPOL S.J. Spółka rozpoczęła działalność od produkcji typowo rolniczej tj. roślinno-zwierzęcej. Z upływem lat wykorzystując dobre położenie Spółka zaczęła zajmować się handlem płodami rolnymi i środkami do produkcji rolnej. W miarę zwiększania obrotów handlowych zainwestowano w bazę magazynowo – handlową powiększając ją do …

Drony w dzisiejszym rolnictwie

Podczas odbywającego się w dniach 18-19.05.2016 w OODR w Łosiowie Krajowego Kongresu Naukowo-Technicznego pn.: „Innowacje w Rolnictwie” została przybliżona tematyka zastosowania w rolnictwie technologii bezzałogowych obiektów latających (ang. Unmanned Aerial Vehicle UAV)  nazywanych także w Europie jako zdalnie kierowane systemy latające (Remotely Piloted Aircraft Systems RPAS) popularnie zwanych dronami. Także w Polsce już od końca zeszłej dekady  w Polsce nastąpił wzrost badań i doświadczeń nad tą częścią rolnictwa precyzyjnego. Drony można wykorzystać m.in. do: 1. Zdjęcia i mapy – dokumentacja. Najprostszym …