Szkolenie on-line pn. „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w dniu 16 marca br. zorganizował szkolenie on-line pn. „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego”

Celem szkolenia było poszerzenie kompetencji hodowców bydła mlecznego, doradców rolniczych i pracowników jednostek doradztwa rolniczego z zakresu wiedzy o technologii i organizacji chowu i hodowli bydła mlecznego, a także zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami i dobrymi praktykami utrzymania bydła mlecznego. Inicjatywa polega na upowszechnianiu wiedzy poprzez omówienie tematów w kontekście dobrostanu i żywienia jako podstawowych czynników wpływających na opłacalność produkcji mleka w Polsce.

Wykłady przeprowadzili doświadczeni wykładowcy, tj. dr inż. Zbigniew Lach, który omówił temat „Związki między żywieniem a rozrodem bydła mlecznego”, lek. wet. Wojciech Wójcik z tematem „Dobrostan jako alternatywa dla stosowania antybiotyków” oraz Zbigniew Całus z firmy ADOB z tematem „Nawożenie dolistne traw”.

 

Zaproszenie na szkolenie online pn.: „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie online pn.: „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Termin realizacji: 16.03.2021 r., online.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Docelowa liczba uczestników: 30 osób.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu: hodowców bydła mlecznego, rolników indywidualnych działających na terenie województwa opolskiego, doradców rolniczych, pracowników jednostek doradztwa rolniczego, spółdzielnie mleczarskie oraz osoby zainteresowane hodowlą bydła mlecznego.

Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji hodowców bydła mlecznego, doradców rolniczych i pracowników jednostek doradztwa rolniczego z zakresu wiedzy o technologii i organizacji chowu i hodowli bydła mlecznego, a także zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami i dobrymi praktykami utrzymania bydła mlecznego. Inicjatywa polega na upowszechnianiu wiedzy poprzez zaproszenie specjalistów z danej dziedziny, którzy omawiać będą tematy w kontekście dobrostanu i żywienia jako podstawowych czynników wpływających na opłacalność produkcji mleka w Polsce. Grupa docelowa podczas spotkania będzie miała możliwość zadania pytań ekspertom oraz wymienić się doświadczeniem z innymi uczestnikami szkolenia.

Uczestnik szkolenia może uzyskać zaświadczenie – należy wypełnić pkt. 5 w karcie zgłoszenia.

W celu rejestracji należy wypełnić kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania poniżej)
i przesłać na adres e-mail: katarzyna.mazurek@oodr.pl w terminie do 12 marca 2021 r.

Na podany w karcie zgłoszeniowej adres e-mail prześlemy Państwu link aktywacyjny
do szkolenia.

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Mazurek, tel. 77 44 37 129, katarzyna.mazurek@oodr.pl 

Program szkolenia

Karta-zgłoszenia-uczestnictwa – word

Karta-zgłoszenia-uczestnictwa – pdf

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie online pn. „Nowatorskie rozwiązania w hodowli bydła mlecznego”

 

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: marzec 2021 r.

Forma realizacji operacji:  szkolenie online

 

Odbiorcy: hodowcy bydła mlecznego, rolnicy indywidualni działający na terenie województwa opolskiego, doradcy rolniczy, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego, spółdzielnie mleczarskie oraz osoby zainteresowane hodowlą bydła mlecznego.

Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji hodowców bydła mlecznego, doradców rolniczych i pracowników jednostek doradztwa rolniczego z zakresu wiedzy o technologii i organizacji chowu i hodowli bydła mlecznego, a także zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami i dobrymi praktykami utrzymania bydła mlecznego. Inicjatywa polega na upowszechnianiu wiedzy poprzez zaproszenie specjalistów z danej dziedziny, którzy omawiać będą tematy w kontekście dobrostanu i żywienia jako podstawowych czynników wpływających na opłacalność produkcji mleka w Polsce. Grupa docelowa podczas spotkania będzie miała możliwość zadania pytań ekspertom oraz wymienić się doświadczeniem z innymi uczestnikami szkolenia.

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Mazurek tel. 77 44 37 129 katarzyna.mazurek@oodr.pl

 

Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna: „Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)”

 

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje cykl spotkań w ramach realizacji operacji: „Spotkania tematyczne dt. założenia lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW)” w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie  i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie – powiaty: opolski, kędzierzyńsko-kozielski, namysłowski, brzeski, prudnicki, nyski, kluczborski,

Termin realizacji operacji: styczeń – marzec 2021r.

Forma realizacji operacji:  cykl spotkań on-line

Liczba uczestników: 140 (koordynator LPW, doradcy ds. wody, rolnicy, przedstawiciele podmiotów mających wpływ na gospodarkę wodną i inni zainteresowani tematem)

Cel: Projekt ma na celu przygotowanie polskiego rolnictwa na trwające zmiany klimatyczne i jest zadaniem niezwykle potrzebnym i wymagającym zaangażowania nie tylko administracji wszystkich szczebli, ale przede wszystkim samych użytkowników wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na ilość i jakość wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wobec panujących susz i braków wody, staje się ona dobrem wspólnym i to dobrem o znaczeniu strategicznym i w tym kontekście jej zasoby powinniśmy traktować jak dziedzictwo, ponieważ od naszych działań w gospodarowaniu wodą będzie zależała jakość życia dzisiejszego i przyszłych pokoleń zamieszkujących polską wieś.

W dobie zachodzących zmian klimatycznych problem dostępu do wody, w szczególności do wody czystej będzie się nasilał (mniejsza suma opadów, wysychanie cieków). Chcąc podjąć działania w zakresie szeroko pojętej racjonalnej gospodarki wodą niezwykle ważne jest pozyskanie informacji na temat:

  • zasobów wodnych na danym terenie,
  • prognoz meteorologicznych w bieżącym sezonie wegetacyjnym,
  • szacowania zużycia i analizy tempa odzyskiwania wód.

 

Dodatkowych informacji udziela: Kamila Niedzielska, Renata Wojas, Joanna Palij tel. 77/44 37 130 joanna.palij@oodr.pl

 

 

E-broszura pn. „Nowoczesna produkcja mleka”.

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich, publikuje e-broszurę pn. „Nowoczesna produkcja mleka”.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedstawionymi w e-broszurze tematami:

  1. “Dlaczego nie zarabiamy na rozrodzie krów mlecznych?”
  2. a) „Dobrostan widziany oczami krowy”.
  3. „Problemy z komórkami somatycznymi w mleku”.
  4. „Choroby metaboliczne krów mlecznych i ich wpływ na wyniki produkcyjne”.

 

e-broszura mleko

 

Zaproszenie na szkolenie online pn. “Wykorzystanie Internetu i social mediów w marketingu gospodarstwa rolnego”

 

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie online
pn.: ”Szkolenia e-learningowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych
i agroturystycznych” temat “Wykorzystanie Internetu i social mediów w marketingu gospodarstwa rolnego”  w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci
na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Termin realizacji: 07-18.12.2020 r. online

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Docelowa liczba uczestników 20 osób.

Zapraszamy rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów,  doradców rolnych, przedsiębiorców, mieszkańców terenów wiejskich, osoby zainteresowane innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa, pracowników jednostek doradztwa rolniczego.

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z możliwościami wykorzystania Internetu

i mediów społecznościowych w działalności marketingowej gospodarstwa rolnego. Platformy społecznościowe m.in.: blogi, mikroblogi (np. Twitter) społeczności kontentowe (np. YouTube), serwisy społecznościowe (np. Facebook, Instagram) dają możliwość prowadzenia aktywnych
i aktualnych działań promocyjnych. Oprócz możliwości promowania swojej działalności prowadzący gospodarstwo ma możliwość komunikowania się i utrzymywania kontaktu z potencjalnymi klientami. Szkolenie przedstawia najbardziej znane platformy społecznościowe, wskazuje ich cechy
oraz możliwości ich wykorzystania do promowania produktów gospodarstwa oraz nawiązywania relacji z potencjalnymi klientami.

Karta zgłoszenia do pobrania poniżej:

Karta-zgłoszenia-uczestnictwa

Karty zgłoszenia  proszę  wysyłać mailowo na adres: row@oodr.pl   do dnia: 03.12.2020 r. do godz. 15:00. Szczegółowe informacje pod nr tel.  600 403 526, 77 44 37 145, 144, 143

Realizacja operacji pn.: „Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka w województwie opolskim”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zaprasza na szkolenie on-line w formie wideokonferencji w ramach realizacji operacji pn.:
„Nowoczesna i bezpieczna uprawa ziemniaka w województwie opolskim”,
w ramach realizacji dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021
w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów. 

Termin realizacji operacji: 04.12.2020 r.

Forma realizacji operacji: Szkolenie on-line w formie wideokonferencji.

Cel, przedmiot i temat operacji: Celem projektu jest przedstawienie i oswojenie producentów rolnych z Programem dla Polskiego Ziemniaka MRiRW, który ma na celu gruntowną restrukturyzację branży poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości rynkowych
i fitosanitarnych jak również wsparcie producentów poprzez promocję polskich produktów żywnościowych.

Grupa docelowa: Producenci ziemniaka lub zamierzający podjąć taką produkcję
oraz przedstawiciele podmiotów doradczych na terenie województwa opolskiego.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA: Karta-zgłoszenia-uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. 

Karty zgłoszenia  proszę  wysyłać mailowo na adres: agrotechnika@oodr.pl.

Dodatkowych informacji udziela: Kamila Niedzielska, tel.77 4437128 

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Nowoczesna produkcja mleka”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje publikacje broszury i e-broszury pn. „Nowoczesna produkcja mleka”

 

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: listopad- grudzień 2020 r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 14 000,00 zł

Forma realizacji operacji:  broszura, e-broszura

Nakład: 250 sztuk

Odbiorcy: Broszury zostaną rozdystrybuowane do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, które przekażą je rolnikom, osobom zainteresowanym tematem, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz Urzędom Gmin. Broszura ukaże się także w formie e-broszury na stronie internetowej Ośrodka www.oodr.pl Dystrybucja odbywać się także będzie na stoiskach promocyjnych organizowanych przez Ośrodek oraz szkoleniach i konferencjach o ile sytuacja epidemiologiczna ulegnie zmianie

Cel: Operacja ma na celu umożliwienie osobom zainteresowanym daną tematyką umożliwiając zapoznania się z opinia ekspertów bydła mlecznego w danej dziedzinie. Przyczyni się także do promowania wśród mieszkańców obszarów wiejskich najnowszych metod chowu i hodowli bydła mlecznego a także wdrażania do praktyki najnowszych wyników badań naukowych. Dostarczenie w ramach broszury i e-broszury wiedzy i umiejętności  na rzecz innowacji co pozwoli na ściślejszą współpracę między różnymi instytucjami i skuteczny transfer wiedzy i innowacji na obszarach wiejskich.   Producenci, po zapoznaniu się z broszurą/e-broszurą pogłębiają swoją wiedzę, korzystając z dostępnych materiałów . Edukacja i wymiana wiedzy pozwala im na wdrażanie innowacji w gospodarstwach oraz prowadzenie bardziej rentownej i efektywnej produkcji zwierzęcej.

Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Mazurek tel. 77/44 37 129 katarzyna.mazurek@oodr.pl

 

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna broszura i e-broszura pn. „Chów i hodowla trzody chlewnej- innowacyjne gospodarstwo produkcyjne”

 

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje publikacje broszury i e-broszury pn. „Chów i hodowla trzody chlewnej- innowacyjne gospodarstwo produkcyjne”

 

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: listopad- grudzień 2020 r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 13 000,00 zł

Forma realizacji operacji:  broszura/ e-broszura

Nakład: 250 sztuk

Odbiorcy: Broszury zostaną rozdystrybuowane do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, które przekażą je rolnikom, osobom zainteresowanym tematem, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz Urzędom Gmin. Broszura ukaże się także w formie e-broszury na stronie internetowej Ośrodka www.oodr.pl Dystrybucja odbywać się także będzie na stoiskach promocyjnych organizowanych przez Ośrodek oraz szkoleniach i konferencjach o ile sytuacja epidemiologiczna ulegnie zmianie

Cel: Operacja ma na celu umożliwienie osobom zainteresowanym daną tematyką umożliwiając zapoznania się z opinia ekspertów hodowców trzody chlewnej w danej dziedzinie. Broszura pozwoli na podniesienie świadomości producentów odnośnie innowacyjnych metod prowadzenia gospodarstwa hodującego trzodę chlewną, a także możliwości zwiększenia ekonomiczności owego gospodarstwa. Producenci będą mogli zapoznać się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi, które mają decydujący wpływ na jakość wyprodukowanego surowca poprzez przedstawienie danej tematyki przez  przedstawicieli świata nauki, firm działających w sferze produkcji zwierzęcej, a także instytucji  i organizacji odpowiedzialnych za rozwój produkcji zwierzęcej.

Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Mazurek tel. 77/44 37 129 katarzyna.mazurek@oodr.pl

 

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn. „Innowacyjne rozwiązania techniczne zapobiegające zmianom klimatu- racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym i ograniczanie strat azotu w produkcji rolniczej”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje publikacje broszury i e-broszury pn. „Innowacyjne rozwiązania techniczne zapobiegające zmianom klimatu-  racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym i ograniczanie strat azotu w produkcji rolniczej”

 

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: listopad- grudzień 2020 r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 15 000,00 zł

Forma realizacji operacji:  broszura, e-broszura

Nakład: 500 sztuk

Odbiorcy: Broszury zostaną rozdystrybuowane do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, które przekażą je rolnikom, osobom zainteresowanym tematem, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz Urzędom Gmin. Dystrybucja odbywać się także będzie na stoiskach promocyjnych organizowanych przez Ośrodek oraz szkoleniach i konferencjach o ile sytuacja epidemiologiczna ulegnie zmianie

Cel: Projekt ma na celu podnoszenia wiedzy w zakresie prawa wodnego, szczególnie procedur uzyskiwania zgód wodnoprawnych dla rolnictwa; stwarzanie optymalnych warunków glebowo-wodnych w produkcji rolniczej wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, związanych z wykorzystaniem systemów nawadniających w gospodarstwie rolnym w ograniczaniu deficytu wody z możliwością dofinansowania. Broszura, e-broszura ma na celu przekazanie innowacyjnej wiedzy i informacji na temat wyzwań środowiskowych wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącej wprowadzanych Dyrektyw środowiskowych tj: Programu azotanowego, Dyrektywy NEC i BAT oraz zapobiegania emisji fosforu. Z uwagi na zanieczyszczenie wód, będących skutkiem działalności rolniczej należy wskazać rolnikom i doradcom właściwe, zgodne z obecnymi przepisami, nowatorskie zabiegi rolnicze oraz dbałość o zasoby wodne, w tym wody gruntowe jak i powierzchniowe. Broszura rozpropagowana  zostanie dla osób (rolników, doradców rolniczych, mieszkańców obszarów wiejskich, osób zainteresowanych tematem) w celu pokazania innowacyjnych metod ochrony wód i gleb zgodnie z nowymi przepisami . Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich to operacja, której założeniem jest uświadamianie mieszkańców obszarów wiejskich o procedurach rolniczego wykorzystania nawozów, w tym dawek i równomierności ich rozprowadzania, które zapewniają ograniczenie strat substancji odżywczych do wody na dopuszczalnym poziomie. Gospodarstwo jest zatem traktowane jako istotne punktowe źródło zanieczyszczenia wód. Dbałość o jakość wód gruntowych poprzez racjonalne zarządzanie składnikami pokarmowymi na poziomie gospodarstwa rolnego ma zasadnicze znaczenie w redukcji emisji zanieczyszczeń związkami biogennymi do wód. Projekt skierowany jest głównie do osób związanych bezpośrednio z produkcją rolniczą oraz  zainteresowanych wspólnymi inicjatywami, mających na celu wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Dodatkowych informacji udziela: Joanna Palij tel. 77/44 37 130 joanna.palij@oodr.pl