Zadania TZD na rzecz SIR

Podczas narady z kierownictwem Terenowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, która odbyła się 11 marca br., w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, omówiono m.in. zagadnienia dotyczące Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,. Pan Dariusz J. Sitko zastępca dyrektora OODR, w swoim wytępieniu wskazał m.in. szczególną rolę jaką mają pełnić Terenowe Zespoły Doradztwa w zakresie tworzenia SIR w województwie opolskim.

Innowacyjne podsumowania TZD

W dniach od 2 lutego do 3 marca 2016 r. w jedenastu Terenowych Zespołach Doradztwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyły się coroczne podsumowania działalności doradczej poszczególnych Zespołów. W powyższych spotkaniach wzięli udział m.in.: rolnicy, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, przedsiębiorcy działający na rzecz rolnictwa, samorządowcy, przedstawiciele agencji rządowych wykonujących działania statutowe w obszarze rolnictwa. W ramach strategii działań operacyjno-marketingowych Opolskiego SIR, mającej na celu promocję Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), podczas przedmiotowych podsumowań została przekazana ich …

Innowacyjni Młodzi Producenci Rolni  

24 lutego br., w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  odbyła się Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, w której udział wzięły 43 osoby. Uczestnikami Olimpiady byli rolnicy oraz uczniowie szkół rolniczych z województwa opolskiego. W pierwszej części rywalizacji uczestnicy rozwiązywali test wiedzy. Pięć osób z najwyższym wynikiem z testu przeszło do finału głównego, gdzie odpowiadali na pytania zadawane przez członków Komisji. W ocenie Komisji, finaliści prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru rolnictwa. Laureatami  Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych …

Energetyczny Think Tank

W dniu 18 lutego 2016 r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Regionalne Centrum Ekoenergetyki w osobach: Dariusz J. Sitko, Patrycja Borkowska oraz Alicja Brychcy, uczestniczył w spotkaniu pn.: „Energetyczny Think Tank”. Projekt powstał przy współpracy z Małopolskim Centrum Edukacyjnym  i Naukowo-Badawczym Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (WGGiOŚ) Akademii Górniczo-Hutniczej w Miękini oraz redakcji GLOBEnergia Grupa doradczo-medialna. W programie mowa była m.in. o gospodarce niskoemisyjnej, energooszczędnych systemach grzewczych, programach funkcjonalno-użytkowych w inwestycjach fotowoltaicznych. Dariusz J. Sitko oraz Alicja Brychcy wygłosili …

Innowacyjna energetyka odnawialna dla sektora rolniczego

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizując zadania statutowe współpracuje również z Partnerami z poza regionu. Do takich Partnerów można zaliczyć GLOBEnergię Grupę doradczo-medialną, która zajmuje się energetyką odnawialną. Na spotkaniu 18 lutego br., które odbyło się w Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii  Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie w Miękini, Dariusz J. Sitko Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawił założenia dotyczące Działania: „Współpraca” (PROW 2014-2020), ze szczególnym uwzględnieniem innowacji na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających adaptacji …

Narada  operacyjna SIR w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie  

Spotkanie było poświęcone omówieniu spraw, które wynikają z realizacji Planu operacyjnego KSOW 2016-2017 dla województwa opolskiego. Zakres tematyczny spotkania obejmował zagadnienia związane z: tworzoną Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie opolskim, transferem wiedzy do praktyki, jako głównego celu realizacji  operacji, roli nauki w transferze wiedzy do rolnictwa, realizacją zadań na rzecz SIR przez poszczególne komórko organizacyjne Ośrodka. Podczas spotkania dokonano prezentacji operacji przez pracowników odpowiedzialni za ich realizację w Ośrodku. Omówiono również: aspekt finansowy …

Opolskie szlaki konne, jako innowacyjny produkt turystyczny w regionie  

Turystyka czynna, ma coraz większą rzeszę zwolenników spędzania wolnego czasu, a jej wyspecjalizowane formy przyczyniają się do popularyzacji aktywnego wypoczynku. Jedną z form aktywnego wypoczynku jest rekreacja i turystyka konna, która wymaga ścisłej współpracy i wzajemnego zrozumienia potrzeb i ograniczeń wynikających z jej uprawiania. 29 stycznia 2016 r., w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się spotkanie hodowców koni z Panem Antonim Konopką – Wicemarszałkiem WO, Panem Radosławem Roszkowskim – Starostą Powiatu Prudnickiego, Panem Dariuszem J. Sitko – Zastępcą Dyrektora …

Innowacyjność dotarła do uczestników szkolenia o siedliskach w gospodarce rolnej

W dniu 27 stycznia br. w siedzibie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się szkolenie nt. „Siedliska w gospodarce rolnej”, otwierający cykl szkoleń poświęconych ochronie różnorodności biologicznej. Szkolenie otworzył Pan Antoni Konopka, Wicemarszałek WO. Znaczenie ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem użytków rolnych omówił dr Krzysztof Badora, Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Natomiast Pan Jakub Grzeszczuk z Katedry Ochrony Roślin Wydziału Przyrodniczo- Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił temat Bioróżnorodność agroekosystemów           w aspekcie programów rolnośrodowiskowych. Wykład omawiający Program Rozwoju Obszarów …

Innowacje paliwa dla silników diesla

W dniu 27 stycznia 2016 r., w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono zastosowanie alternatywnych paliw w silnikach diesla, ze szczególnym wykorzystaniem ich w maszynach rolniczych, możliwości wsparcia finansowego dla alternatywnych paliw z RPO WO 2014-2020, PROW 2014-2020 – Działanie 8.2.13.M16 Współpraca; Podczas spotkania Dariusz J. Sitko Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawił informację na temat funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz tworzenia grup operacyjnych. W spotkaniu uczestniczyli: Antoni …

O innowacyjności na spotkaniu Pracowników Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Zadanie pn. “Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakresu tworzenia Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” realizowane w ramach planu operacyjnego KSOW SIR 2014-2015. Koniec roku 2015, był dobrym czasem na podsumowanie w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Ośrodka oraz jego partnerzy ze środowiska nauki, samorządu, biznesu, organizacji społecznych działających na rzecz rolnictwa (21 grudnia 2015 r.). Pan mgr inż. Henryk Zamojski – …